Prezenčné vyučovanie začína 24.11. v utorok – po skončení pedagogickej praxe 

Sylabus

Filozoficka antropologia_Uvod_Handout

Clovek a sloboda FA handout 2019

Anticka koncepcia cloveka


Hodnotenie predmetu Filozofická antropológia a axiológia

Hodnotenie kurzu pozostáva predovšetkým z nasledujúcich troch častí:

Test v zápočtovom týždni –  max. 10 bodov (neúspech alebo neúčasť na teste sa dá nahradiť ústnou odpoveďou na otázky z testu, resp. na podobné otázky počas ústnej skúšky)
Písomná práca (zadanie) – max. 20 bodov
Obhajoba písomnej práce a ústna skúška – max. 20 bodov

Hodnotenie „A“ – potrebných minimálne 44 bodov
Hodnotenie „B“ – potrebných minimálne 37 bodov
Hodnotenie „C“ – potrebných minimálne 30 bodov
Hodnotenie „D“ – potrebných minimálne 25 bodov
Hodnotenie „E“ – potrebných minimálne 19 bodov

[Bodové hodnotenie je orientačné]

Pokyny na vypracovanie písomnej práce

Vypracované zadanie by malo byť formou seminárnej práce (ojedinele formou eseje, prípadne inou formou) v rozsahu 1 až 3 strany (ideálne 2 číslované strany = približne 3 normostrany).

Prosím o dodržanie jednotného formátovania: typ písma Times new roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Titulná strana nemusí byť zvlášť. V práci by mali byť uvedené tieto informácie: meno, kombinácia, vlastný názov práce, akademický rok, predmet. Do emailovej správy poprosím uviesť, že ide o predmet Filozofická antropológia.

Písomná práca musí byť samostatne vypracovaná pomocou použitia aspoň jedného relevantného zdroja (ideálne viac zdrojov, približne 3-4). V práci je potrebné uvádzať zdroje (vybranou jednotnou formou), čiže mala by spĺňať aspoň základné formálne kritériá. Bez reálneho použitia relevantných zdrojov práca nie je akceptovateľná.

Tému si môže študent vybrať z ponuky, alebo si navrhne vlastnú tému, ktorú by mal vyučujúci schváliť. Tému je možné poňať širšie, konkrétny názov si prispôsobí študent sám.

Práca sa odovzdáva elektronicky na emailovú adresu vyučujúceho (stefan.zolcer@uniba.sk) najneskôr týždeň pred ústnou obhajobou / skúškou, na ktorú sa študent prihlási počas skúškového obdobia.

Hodnotenie závisí od kvality odovzdanej práce. Hodnotí sa relevantnosť zdrojov, formálne prevedenie, argumentačné schopnosti, logická štruktúra práce, práca so zdrojmi, schopnosť artikulovať vlastné myšlienky a postoje na dostatočnej úrovni, tiež schopnosť integrovať poznatky a myšlienky z prebratého učiva na prednáškach do obsahu práce.

Obhajoba práce a ústna skúška

Obhajoba práce pozostáva z ústneho predstavenia obsahu práce a danej témy. Študent preukazuje autentickosť a originalitu práce, schopnosť uvažovať o danej téme, schopnosť reagovať na kritické podnety, obhájiť svoje postoje, schopnosť argumentovať v prospech svojej prípadne aj opozitnej tézy. Demonštruje tiež svoje vedomosti a schopnosť komplexne myšlienkovo a konceptuálne uchopiť danú tému v širšom kontexte. Ústna skúška zahŕňa schopnosť odpovedať na otázky ohľadom danej témy, prípadne aj iných oblastí prebratých počas semestra. Čím viac si chce študent vylepšiť známku (čím väčší bodový rozdiel chce prekonať), tým viac otázok a širšie tematické okruhy.


Ponuka tematických okruhov:

Vybraná koncepcia človeka
(napr. Platón; Aristoteles; sv. Augustín; I. Kant; E. Cassirer; E. Fromm; M. Buber; M. Scheler; K. Jaspers; S. Kierkegaard; V. Frankl; A. Schweitzer; R. Guardini; iní autori)

Moje chápanie človeka“ (syntéza relevantných zdrojov a vlastný postoj)

Človek a kultúra
(spracovanie koncepcie R. Guardiniho. J. Šmajsa, alebo iných autorov)

Človek a sloboda. Vybraná koncepcia

Otázka hodnôt. Čo všetko má hodnotu? Ako chápeme hodnotu?

Filozofia výchovy a vzdelávania“ (vybrané koncepcie, napr. J. Dewey)

Aké by mali byť ciele vzdelávania? Problém školstva.
(odporúča sa konzultovať konkrétnejší aspekt problému školstva)

Výzvy súčasnej spoločnosti a vzdelávanie. Ako môže prispieť k riešeniu môj vyučovací predmet?“ (vymenovanie viacerých globálnych výziev a najväčších problémov súčasnosti, výber jedného alebo niekoľkých z nich a načrtnutie vlastného riešenia, ideálne takého, ktorý súvisí so vzdelávaním alebo konkrétne s predmetom/mi, ktorý/é študuje študent).


Základná literatúra: 

Z. Plašienková: Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy (1. časť)
[pre odporúčanú literatúru pozri aj zoznam literatúry na konci tejto knihy]
[dostupné tu: http://stella.uniba.sk/texty/ZP_obrazy.pdf ]

Odporúčaná literatúra:

R. Guardini: Technika a človek
A. Remišová (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA
A. Anzenbacher: Úvod do etiky
A. Anzenbacher: Úvod do filozofie
N. Pelcová: Filozofická antropologie
E. Fromm: Mať alebo byť
M. Scheler: Místo človeka v kozmu
M. Buber: Problém človeka
Sv. Augustín: Vyznania
E. Cassirer: Esej o človeku
S. Kierkegaard: Buď – alebo
S. Kierkegaard: Bázeň a chvenie
R. Steiner: Filozofia slobody
N. Lossky: Freedom of Will
J. R. Lucas: The Freedom of the Will [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
Ch. Taylor: Omyl negatívnej slobody (článok)
I. Berlin: Dva pojmy slobody
J. Dewey: Democracy and Education
J. Dewey: Experience and Education [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
A. N. Whitehead: The Aims of Education and Other Essays [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
Y. N. Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind [dostupné aj slovensky a česky]
K. Liessmann –Teorie nevzdělanosti [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
B. Henning: Riders in the Storm. Ethics in an Age of Climate Change [na otázku environmentálnych hodnôt]

Pridať komentár