Vyučovanie tohto predmetu začína v utorok – po skončení pedagogickej praxe 

Základná charakteristika predmetu
Tento nový predmet nahradzuje predošlý kurz s názvom: Filozofická antropológia a axiológia a obsahom je podobný predmetu Filozofia pre učiteľov (pre študentov DPŠ).
Kurz predstavuje rôzne problémy filozofie, ktoré sa týkajú edukácie a rieši aj rôzne problémy edukácie, ku ktorým pristupuje z hľadiska filozofie. Medzi rôzne oblasti či disciplíny, ktoré sa týkajú edukácie patria najmä: filozofia výchovy a vzdelávania; filozofická a pedagogická antropológia; a axiológia. Kurz načrtáva všeobecný úvod do filozofickej antropológie; rieši aj vzťah filozofickej antropológie k ostatným disciplínam, skúma prepojenie filozofických a nefilozofických prístupov k chápaniu človeka. Rieši sa napríklad otázka vplyvu koncepcie človeka na pedagogický, výchovno-vzdelávací proces; otázka vzťahu prírody a (ľudskej) kultúry; či otázka človeka a slobody.
Predstavuje aj vybrané aspekty axiológie. Dôležitá je aj otázka hodnôt, preto sa skúma aj úzke prepojenie antropológie a axiológie a v neposlednom rade význam týchto disciplín pre proces výchovy a vzdelávania. V rámci axiológie sa rieši napríklad otázka vplyvu hodnôt na edukačný proces; otázka neutrality pri hodnotení či pri výchove a pod.

Sylabus bude dostupný v súboroch v MS Teams


Hodnotenie predmetu Filozofické aspekty edukácie
bude dostupné v súboroch v MS Teams

[Bodové hodnotenie je orientačné]

Dodatočná informácia

Je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, dohodnuté témy, zadania a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.

Pokyny na vypracovanie písomnej práce

Bude aktualizované …

Vypracované zadanie by malo byť formou seminárnej práce (ojedinele formou eseje, prípadne inou formou) v rozsahu 2 až 3 strany (ideálne 2 číslované strany = približne 3 normostrany).

Prosím o dodržanie jednotného formátovania: typ písma Times new roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Titulná strana nemusí byť zvlášť. V práci by mali byť uvedené tieto informácie: meno, kombinácia, vlastný názov práce, akademický rok, predmet. Do emailovej správy poprosím uviesť, že ide o predmet Filozofická antropológia.

Písomná práca musí byť samostatne vypracovaná pomocou použitia aspoň jedného relevantného zdroja (ideálne viac zdrojov, približne 3-4). V práci je potrebné uvádzať zdroje (vybranou jednotnou formou), čiže mala by spĺňať aspoň základné formálne kritériá. Bez reálneho použitia relevantných zdrojov práca nie je akceptovateľná.

Tému si môže študent vybrať z ponuky, alebo si navrhne vlastnú tému, ktorú by mal vyučujúci schváliť. Tému je možné poňať širšie, konkrétny názov si prispôsobí študent sám.

Práca sa odovzdáva elektronicky na emailovú adresu vyučujúceho (stefan.zolcer@uniba.sk) najneskôr týždeň pred ústnou obhajobou / skúškou, na ktorú sa študent prihlási počas skúškového obdobia.

Hodnotenie závisí od kvality odovzdanej práce. Hodnotí sa relevantnosť zdrojov, formálne prevedenie, argumentačné schopnosti, logická štruktúra práce, práca so zdrojmi, schopnosť artikulovať vlastné myšlienky a postoje na dostatočnej úrovni, tiež schopnosť integrovať poznatky a myšlienky z prebratého učiva na prednáškach do obsahu práce.

Obhajoba práce a ústna skúška

Obhajoba práce pozostáva z ústneho predstavenia obsahu práce a danej témy. Študent preukazuje autentickosť a originalitu práce, schopnosť uvažovať o danej téme, schopnosť reagovať na kritické podnety, obhájiť svoje postoje, schopnosť argumentovať v prospech svojej prípadne aj opozitnej tézy. Demonštruje tiež svoje vedomosti a schopnosť komplexne myšlienkovo a konceptuálne uchopiť danú tému v širšom kontexte. Ústna skúška zahŕňa schopnosť odpovedať na otázky ohľadom danej témy, prípadne aj iných oblastí prebratých počas semestra. Čím viac si chce študent vylepšiť známku (čím väčší bodový rozdiel chce prekonať), tým viac otázok a širšie tematické okruhy.


Ponuka tematických okruhov:

Vybraná koncepcia človeka
(napr. Platón; Aristoteles; sv. Augustín; I. Kant; E. Cassirer; E. Fromm; M. Buber; M. Scheler; K. Jaspers; S. Kierkegaard; V. Frankl; A. Schweitzer; R. Guardini; iní autori)

Moje chápanie človeka“ (syntéza relevantných zdrojov a vlastný postoj)

Človek a kultúra
(spracovanie koncepcie R. Guardiniho. J. Šmajsa, alebo iných autorov)

Človek a sloboda. Vybraná koncepcia

Otázka hodnôt. Čo všetko má hodnotu? Ako chápeme hodnotu?

Filozofia výchovy a vzdelávania“ (vybrané koncepcie, napr. J. Dewey)

Aké by mali byť ciele vzdelávania? Problém školstva.
(odporúča sa konzultovať konkrétnejší aspekt problému školstva)

Výzvy súčasnej spoločnosti a vzdelávanie. Ako môže prispieť k riešeniu môj vyučovací predmet?“ (vymenovanie viacerých globálnych výziev a najväčších problémov súčasnosti, výber jedného alebo niekoľkých z nich a načrtnutie vlastného riešenia, ideálne takého, ktorý súvisí so vzdelávaním alebo konkrétne s predmetom/mi, ktorý/é študuje študent).


Základná literatúra: 

Z. Plašienková: Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy (1. časť)
[pre odporúčanú literatúru pozri aj zoznam literatúry na konci tejto knihy]
[dostupné tu: http://stella.uniba.sk/texty/ZP_obrazy.pdf ]

Odporúčaná literatúra:

R. Guardini: Technika a človek
A. Remišová (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA
A. Anzenbacher: Úvod do etiky
A. Anzenbacher: Úvod do filozofie
N. Pelcová: Filozofická antropologie
E. Fromm: Mať alebo byť
M. Scheler: Místo človeka v kozmu
M. Buber: Problém človeka
Sv. Augustín: Vyznania
E. Cassirer: Esej o človeku
S. Kierkegaard: Buď – alebo
S. Kierkegaard: Bázeň a chvenie
R. Steiner: Filozofia slobody
N. Lossky: Freedom of Will
J. R. Lucas: The Freedom of the Will [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
Ch. Taylor: Omyl negatívnej slobody (článok)
I. Berlin: Dva pojmy slobody
J. Dewey: Democracy and Education
J. Dewey: Experience and Education [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
A. N. Whitehead: The Aims of Education and Other Essays [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
Y. N. Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind [dostupné aj slovensky a česky]
K. Liessmann –Teorie nevzdělanosti [viem poskytnúť elektronicky na vyžiadanie]
B. Henning: Riders in the Storm. Ethics in an Age of Climate Change [na otázku environmentálnych hodnôt]

Pridať komentár