Chcete zlepšiť vaše komunikačné schopnosti? Vedieť zrozumiteľne vyjadriť svoj názor a aj si ho rozumne zdôvodniť? Chceli by ste sa aspoň pokúsiť rozumieť názorom aj mimo vašej “informačnej bubliny”? Počuť názory a argumentáciu ostatných? Aspoň trocha rozumieť tomu, prečo máme tak odlišné názory na dôležité spoločenské otázky? Nazrieť do toho, ako by mohla prebiehať kvalitná diskusia? Zamyslieť sa nad tým, ako by ste mohli viesť diskusie na náročné témy ako učiteľ? Aj týmto témam sa budeme venovať v rámci tohto kurzu.

Informácie k predmetu
Predmet Rétorika pre učiteľov si môžu zapísať všetci študenti magisterského stupňa, nielen študenti učiteľstva, aj keď je prednostne určený pre nich. 

Vyučovanie predmetu začína až v utorok po skončení pedagogickej praxe.

Predmet začína približne dvoma úvodnými prednáškami, inak je koncipovaný ako diskusný seminár k vybraným témam, ktoré si spoločne dohodneme počas semestra.

Základná charakteristika predmetu
Rétorika bola pôvodne jedným zo siedmych slobodných umení, takže patrila medzi základné vzdelanie tých, ktorí počas stredoveku študovali na univerzite. Je to rečnícke umenie. Schopnosť mať zaujímavé či presvedčivé prejavy (reči) na verejnosti. Môžeme ju chápať ako subdisciplínu gramatiky (alebo jazykovedy), literatúry, psychológie komunikácie, v neposlednom rade ako subdisciplínu filozofie. Na tomto kurze sa zameriame predovšetkým na tento význam rétoriky ako súčasti filozofie. Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie. Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením. Pri výbere tém na diskusiu by mali prevládať témy týkajúce sa učiteľstva alebo školstva.

Sylabus Rétorika pre učiteľov bude dostupný v súboroch v MS Teams

Retorika teoria handout bude dostupný v súboroch v MS Teams


Dodatočná informácia
Je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, dohodnuté témy a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.

Pridať komentár