Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie.
Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov viesť diskusie, vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením.
Tento semester sú naplánované tri, max. štyri prednášky. Potom nasledujú diskusné semináre v jednotlivých skupinách. Témy vyberá vyučujúci spolu so študentmi. Témy je možné aj navrhnúť. Seminárne skupiny by mali pozostávať nie z viac ako 20 študentov.
Prednášky prebiehajú v dvoch skupinách: 9:00 – 10:35 a 10:40 – 12:15
Semináre prebiehajú v jednotlivých skupinách v tých istých časoch ako prednášky, ale v prípade vytvorenia viacerých skupín sa skupiny striedajú.
Posledný seminár stále obsahuje záverečné zhrnutie a spätný pohľad na celý priebeh semestra.

Sylabus 

Materiál na prednášky:
Rétorika teória handout

Rétorika teória text 

Rétorika. Inštrukcie k predmetu

Rétorika. Ponuka tém

Rétorika. Pokyny k písaniu práce


Predbežná informácia k ZS 2020/21

Je pravdepodobné, že sa (aspoň) časť vyučovania presunie on-line. Preto je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, dohodnuté témy a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.

Pridať komentár