Chcete zlepšiť vaše komunikačné schopnosti? Vedieť zrozumiteľne vyjadriť svoj názor a aj si ho rozumne zdôvodniť? Chceli by ste sa aspoň pokúsiť rozumieť názorom aj mimo vašej “informačnej bubliny”? Počuť názory a argumentáciu ostatných? Aspoň trocha rozumieť tomu, prečo máme tak odlišné názory na dôležité spoločenské otázky? Ak vás zaujíma aspoň jeden z týchto bodov, tento predmet by sa vám mohol hodiť.

Základná charakteristika predmetu
Rétorika bola pôvodne jedným zo siedmych slobodných umení, takže patrila medzi základné vzdelanie tých, ktorí počas stredoveku študovali na univerzite. Je to rečnícke umenie. Schopnosť mať zaujímavé či presvedčivé prejavy (reči) na verejnosti. Môžeme ju chápať ako subdisciplínu gramatiky (alebo jazykovedy), literatúry, psychológie komunikácie, v neposlednom rade ako subdisciplínu filozofie. Na tomto kurze sa zameriame predovšetkým na tento význam rétoriky ako súčasti filozofie. Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie. Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením.

Poznámka k predmetu Rétorika
Predmety Rétorika ZS (PriF.KDPP/N-bXDI-020/21) a Rétorika LS (PriF.KDPP/N-bXDI-021/21) sa navzájom vylučujú. Študent si môže zapísať iba jeden z nich. Zimný aj letný semester sú obsahovo identické. V rámci bakalárskeho stupňa si teda študent môže zapísať predmet Rétorika iba raz.

Sylabus  bude dostupný v súboroch v MS Teams. Okrem charakteristiky kurzu tam nájdete aj hodnotenie predmetu. Ponuka tém a odporúčané zdroje k jednotlivým témam nájdete vo zvlášť súbore v MS Teams, resp. budú témy aj zdroje komunikované na stretnutiach.

Materiál na prednášky:
Rétorika teória handout bude dostupný v súboroch v MS Teams

Rétorika. Ponuka tém aj s odporúčanými (vybranými) zdrojmi

Rétorika. Pokyny k písaniu práce nájdete aj vo zvlášť súbore v MS Teams. Ak sa študent rozhodne písať prácu, mal by si prečítať pokyny k písaniu práce ešte pred kompletizovaním a odovzdaním svojej práce.


Dodatočná informácia

Je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, zadania a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.

Pridať komentár