Magisterské

Povinné predmety:

 • Metódy pedagogického výskumu – 1/Z
 • Pedagogická diagnostika a akčný výskum – 1/Z
 • Filozofická antropológia a axiológia – 1/L
 • Informačné a komunikačné technológie (1) – 1/L
 • Informačné a komunikačné technológie (2) – 2/Z
 • Diplomový seminár (2) – 1/L
 • Diplomový seminár (3) – 2/Z
 • Diplomový seminár (4) – 2/L
 • Diplomová práca (1) – 2/Z
 • Diplomová práca (2) – 2/L

Biológia

 • Didaktika biológie (1) – 1/Z
 • Didaktika biológie (2) – 1/L
 • Technika a didaktika školských pokusov z biológie (1) – 1/Z
 • Technika a didaktika školských pokusov z biológie (2) – 1/L
 • Pedagogická prax z biológie (1) – 1/L
 • Pedagogická prax z biológie (2) – 2/Z

Geografia

 • Didaktika geografie (1) – 1/Z
 • Didaktika geografie (2) – 1/L
 • Pedagogická prax z geografie (1) – 1/L
 • Pedagogická prax z geografie (2) – 2/Z
 • Exkurzia z geografie Slovenska s didaktickým zameraním – 1/L

Chémia

 • Didaktika chémie (1) – 1/Z
 • Didaktika chémie (2) – 1/L
 • Technika a didaktika školských pokusov z chémie (1) – 1/Z
 • Technika a didaktika školských pokusov z chémie (2) – 1/L
 • Pedagogická prax z chémie (1) – 1/L
 • Pedagogická prax z chémie (2) – 2/Z

Povinne voliteľné predmety:

 • Rodinná výchova – 1/Z
 • Prevencia drogových závislostí – 1/L
 • Digitálne kompetencie budúcich učiteľov – 1/L

Výberové predmety:

 • Mobilné prírodovedné vzdelávanie 1 – 1/Z
 • Aktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaní – 1/Z
 • Didaktický softvér pre vyučovanie prírodovedných predmetov – 1,2/Z
 • Práca s interaktívnou tabuľou – 1,2/Z
 • Diplomový seminár (1) – 1/Z
 • Mobilné prírodovedné vzdelávanie 2 – 1/L
 • Diagnostické a spätnoväzobné prostriedky vo vyučovaní prírodovedných predmetov – 1/L
 • Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania – 2/Z
 • Organizácia a riadenie školy – 2/Z
 • Umenie prezentácie a komunikácie – 2/Z
 • Tvorba edukačných WWW stránok – 2/Z
 • Rétorika – 2/Z
 • Diplomová prax z biológie – 1/L
 • Nové trendy v didaktike geografie – 2/Z
 • Technické a právne aspekty školských  chemických pokusov – 2/Z
 • Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie – 2/L