Kontaktné údaje:

Mgr. Dominik Šmida

E-mail: smida8@uniba.sk

Telefón: +421 2 9014 2108 (klapka 2108)

Miestnosť: CH2 – 214B

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

denný doktorand

študijný program: didaktika biológie

téma dizertačnej práce: Bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie vo vyučovaní biológie

vedúca práce: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Pracovné pozície:

2019 – 2020                Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina

2020 – súčasnosť       Súkromná základná škola Edulienka, Konventná 619/1, Bratislava

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

Grant UK 46/2021: Konštrukcia výskumného nástroja na hodnotenie bádateľských zručností žiakov základnej školy. Rok riešenia: 2021

Ďalšie informácie:

senátor ŠČ AS PriF UK (funkčné obdobie od 05/2023 do 05/2025)

člen Rady učiteľských študijných programov PriF UK (od 1. januára 2022)

člen Pedagogickej komisie AS PriF UK

člen Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK

Zoznam publikačnej činnosti