Kontaktné údaje:

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, Phd.

Email:  beata.brestenska@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 206
                +421 260 296 206

Miestnosť:  CH2-124

Vyučovacie predmety:

 ›  Didaktika chémie

 ›  Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety

 ›  Práca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľov

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  IKT 1,2,3

 ›  Moderné vzdelávanie s digitálnymi technológiami

  ›  Myšlienkové mapy

 ›  Vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Záverečné práce:

Témy na dizertačné práce

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Vzdelávanie učiteľov, tvorba stratégií vzdelávania a metodík pre implementáciu IKT do vyučovania

Moja vedecko-výskumná práca je orientovaná do aplikácii digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania. Tvorba didaktického softvéru, metodiky učenia s digitálnymi technológiami a vzdelávanie učiteľov.

Na Prírodovedeckej fakulte UK som pripravila návrhy na nové študijné programy budúcich učiteľov, v ktorých som zaviedla v roku 1986 8-bitové PC do prípravy budúcich učiteľov prírodných vied a odvtedy kontinuálne 24 rokov pracujem na inovatívnej príprave učiteľov v danej oblasti.

PhD  a titul docent som získala v odbore 75_02_9 Teória vyučovania chémie.

Som riešiteľkou národných a medzinárodných projektov: Infovek Slovensko Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, EDULAB, Comenius, Compaq, KEGA, VEGA, Rozvojové projekty, Výskumno-edukačné centrum informačných technológií – VECIT. V roku 2015 som spolu s firmou Microsoft participovala na realizácii projektu Inkubátor inovatívnych učiteľov na UK. Celkove som bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou 17 výskumných projektov. Mám 125 publikácií a 72 citácií. Som školiteľka doktorandov z didaktiky chémie. Mám ukončených 7 doktorandov a teraz školím 1 doktoranda.

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

1985 -1989 riešiteľka projektu Elektronizácie školstva na Slovensku

1990 – 1994 hlavná koordinátorka medzinárodného projektu COMENIUS (zameraného na zavádzanie počítačov a informačných technológií do vyučovania na stredných školách) pre predmet chémia

1996 až dodnes – riešiteľka v medzinárodnom projekte I*EARN orientovanom na zavádzanie a využívanie Internetu vo výučbe na stredných školách a prípravy učiteľov na vyučovanie s novými technológiami vzdelávania

1999 -2005 – jedna z tvorcov Národného projektu Infovek Slovensko a koordinátorka edukačného obsahu projektu Infovek. Pripravila som a realizujem koncepciu prípravy učiteľov na prácu v modernej škole 21. storočia

2000 – 2002 hlavná riešiteľka projektu KEGA 91/2000 „Nový program prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov zameraný na nové IKT vzdelávania v škole 21. storočia.

2001-2002 spoluriešiteľka medzinárodného projektu Compaqt 90773-CP-1-2001-1-FI-COMENIUS-C3
– virtuálny časopis na webe pre spoluprácu škôl

2002 -2004 hlavná riešiteľka rozvojového projektu PRIF-05/2002 „Výskumno-edukačné centrum informačných technológií na Prírodovedeckých fakultách UK a UPJŠ v Bratislave a Košiciach“.

2003 – 2005 spoluriešiteľka projektu „Využitie IKT technológii a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní“ rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“. 

2004 – 2006 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania a testovania ECDL“ na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

2005 – 2007 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PriF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom

2007_2008 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 – č.13120110091: „Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov v profesných zručnostiach pre trh práce spoločnosti založenej na vedomostiach

2008-2009 – hlavná riešiteľka rozvojového projektu MŠ SR: Rozvojový projekt 028-003UK-8/2008 „Zber analýza a výmena poznatkov pre prípravu medzinárodného projektu výskumu v oblasti realizácie reformy vzdelávania v prírodovedných predmetoch“

2009 – 2013 Koordinátorka e- obsahu Národného projektu  “Modernizácia vzdelávaceho procesu na ZŠ a SŠ , MŠ SR“ Opatrenie č. 1.1: Premena tradičnej školy na modernú – celé územie SR (okrem BK) (ITMS: 26110130084), Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj (ITMS: 26140130014

2009 – 2011 spoluriešiteľka medzinárodného projektu 502769-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP- intTT – INTegral Teacher Training for developing digital and communicative competences and subject content learning at schools 

2012 – 2014 Hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UK-4/2012 “Inkubátor inovatívnych Učiteľov prírodovedných predmetov” 

2016-2018 spoluriešiteľka projektu KEGA002UJS-4/2016-2018 Web aplikácie vo vyučovaní chémie

2017 – spoluriešiteľka projektu VEGA 1/0265/17 2017-2020 – Formatívne hodnotenie v prírodných vedách

2019 garant Aktivity E – Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK v Rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 – Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť. 
Rozvojový projekt UK

Zoznam publikačnej činnosti

Pracovné pozície:

Vysokoškolský učiteľ

v rokoch 1980 – 2009 som učila: 

 ›  základné laborat. cvičenia z anorganickej chémie

 ›  cvičenia z Techniky a didaktiky školských pokusov

 ›  seminár Moderná škol


Vzdelávanie:

1961 – 1969 – Základná škola nám. 1. mája, Bratislava

1970 – 1974 – Gymnázium Borská, ul. Bratislava

1974 – 1979 – Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, štúdium učiteľstva odbor chémia-fyzika

1988 – 1990 – Postgraduálne štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK

1980 – Obhájenie rigoróznej práce a získanie titulu RNDr.     

1989 – Obhájenie doktorandskej práce a získanie titulu PhD 

1995 – Habilitačné pokračovanie na základe obhajoby habilitačnej práce a získanie titulu Docent 

2005  – ECDL certifikát

2009 – Dale Carnegie – Management and Enpowerment

2018 – MIE – Microsoft Inovative Educator 

Ďalšie informácie:

2007 – 2011 – prodekanka pre zahraničie a sociálne záležitosti študentov Prif  UK 

2003 – 2005 – vedúca Slovenskej delegácie v Rade Európy

2002 – 2009 – vedúca Výskumno-edukačného centra informačných technológií na Prif UK

2002 – 2006 – poslanec NR SR – výbor pre vzdelávanie, kultúru a médiá

2000 – 2007 – realizácia viacerých národných a medzinárodných projektov

1999 – 2005 – líder v príprave a realizácii národného projektu Infovek  Slovensko

1998 ­– 2001 – vedúca katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky na Prif UK


Doplňujúce informácie:

1987 – študijný pobyt Belgicko – Univerzita Liege – 1 týždeň

1997 – študijny pobyt Izrael „Science and Technology in Education”  – 6 t

1998 – študijná cesta USA – Univerzita Tennesse – 20 dní

2001 – študijná cesta Kanada – New Brunswick –10 dní

2007 – študijná cesta Anglicko – Londým – 7 dní

2008 – študijná cesta Anglicko – Londýn – 9 dní

2010 – 2011 – študijný pobyt – India NIT Warangal – 2 mesiace

2016 – 2017 študijný pobyt – India  NIT Warangal – 5 tyždňov

Jazyková spôsobilosť

Anglický jazykC1C1C2C2C1
Ruský jazykC1C1C1C1C1
Maďarský jazykB2A1A2A2A1
*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti

Vyštudovala som učiteľstvo, kde som získala kompetencie práce s ľuďmi, ďalej som sa vzdelávala v Dale Carnegie inštitúte, kde som získala certifikáty pre Management a Empowerment

Počítačové zručnosti

S počítačmi robím od roku 1985 nepretržite. Študovala som 3 roky postgraduálne tvorbu didaktického softvéru na FMFI UK. Získala som medzinárodný certifikát ECDL a som medzinárodný tester ECDL, mám Cambridge certifikát práce s IWB a mám  medzinárodný certifikát – expert pre vzdelávanie Microsoft MIIE

Organizačné zručnosti

V rokoch 2000 – 2007 som realizovala viaceré národné a medzinárodné projekty. V rokoch 1999 – 2005 som boli líderom v príprave a realizácii národného projektu Infovek Slovensko. Od roku 2009 som koordinátor pre e-obsah národ. projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ.

Ďalšie zručnosti

Získala som kompetencie v legislatívnej oblasti a medzinárodnej legislatíve v rámci vstupu Slovenska do EÚ ako poslanec NR SR a vedúca delegácie Slovenska v Rade Európy