Karolčík Štefan

Kontaktné údaje:

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. – vedúci katedry

e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk

telefón:  +421-2-9014 9601
               +421-2-602 96 601

miestnosť: CH2-216

konzultačné hodiny: Utorok 9.00 – 11.00

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov, tvorba učebníc, učebných textov a metodík, edukačných softvérov a webových aplikácií, nástrojov na ich evalváciu, tvorba metodík pre implementáciu digitálnych technológií do vyučovania a ich testovanie vo vzdelávacom procese, správa e-learningového systému Claroline, Moodle, redakčného systému OJS (Open Journal Systems) časopisu Geografia

 

Vyučované predmety:

 › Didaktika geografie 1 a 2

 ›  Terénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírode

 ›  Exkurzia z geografie Slovenska s didaktickým zameraním

 ›  Aktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaní

 ›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác