Kontaktné údaje:

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. – vedúci katedry

e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk

telefón:  +421-2-9014 9601
               +421-2-602 96 601

miestnosť: CH2-216

konzultačné hodiny: Utorok 9.00 – 11.00

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov, tvorba učebníc, učebných textov a metodík, edukačných softvérov a webových aplikácií, nástrojov na ich evalváciu, tvorba metodík pre implementáciu digitálnych technológií do vyučovania a ich testovanie vo vzdelávacom procese, správa e-learningového systému Claroline, Moodle, redakčného systému OJS (Open Journal Systems) časopisu Geografia

Vyučované predmety:

 › Didaktika geografie 1 a 2

 ›  Terénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírode

 ›  Exkurzia z geografie Slovenska s didaktickým zameraním

 ›  Aktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaní

 ›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie

› Environmentálna etika – Výchova k udržateľnému rozvoju

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Pracovné pozície:

2013 − 2015 – externý spolupracovník ŠPÚ – výskumný a vývojový zamestnanec pre geografiu

od roku 2001  – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

1993 – 2001 – učiteľ na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave

1991 – 1993 – učiteľ na ZŠ M.C. Sklodowskej v Bratislave

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

Stanem sa učITeľom (Vidieť – vedieť)
Projekt podporovaný z nadácie SK-NIC pontis (prebieha od roku 2020). Riešený je v rámci Univerzity Komenského. Zapojené do projektu sú okrem našej Prírodovedeckej fakulty aj ďalšie fakulty UK (FMFI, PdF a FF). Cieľom projektu je nahrať kvalitné videozáznamy a spracovať ich do podoby edukačných video ukážok. Následne ich zlúčiť do edukačnej video databázy s možnosťou vyhľadávania. Vytvorením E metodiky video tréningov vo finálnej fáze projektu poskytnúť vysokoškolským učiteľom a študentom učiteľstva didaktické a metodické usmernenia pre prácu s videozáznamami a video ukážkami.

Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov. Projekt APVV. Číslo projektu: VV-0266-11. Doba riešenia: 2012 – 2015. Vedúci zodpovedný riešiteľ.

Projekt bol Agentúrou na podporu výskumu a vývoja vybraný medzi najúspešnejšie z pomedzi ukončených projektov aplikovaného výskumu zo všeobecnej výzvy VV 2011 a zaradený do publikácie ´Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou´ vydanej v roku 2017.

Virtuálne prírodovedecké laboratórium. Projekt APVV. Číslo projektu: LPP-0170-06. Doba riešenia: 2007 – 2009. Vedúci zodpovedný riešiteľ.

RAFT – Remote Accessible Field Trips. Projekt 5. RP MVTS. Číslo projektu: IST – 2001 – 34273. Doba riešenia: 2002 – 2005. Zodpovedný riešiteľ a koordinátor aktivít na Slovensku

EduWear – Children designing tangible and wearable computing for playful educational purposes. Projekt SOCRATES (MINERVA: ODL and ICT in EDUCATION. Číslo projektu: 229651_CP-1-2006-1-DE-MINERVA-M. Doba riešenia: 2006 – 2008. Odborný konzultant.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národný projekt: Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3, OPV/K/RKZ/NP/2008-4. Ciele: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130083, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130013, Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130084, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130014. Doba riešenia: 12/2008 –11/ 2013. Odborný garant aktivity 1.1.

Mobilné prírodovedné vzdelávanie. Projekt KEGA č. 108UK-4/2013. Doba riešenia: 2013 – 2015. Vedúci projektu: PaedDr. Elena Čipková, PhD. Zástupca vedúceho riešiteľa projektu.

Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej a druhej atestácie z predmetov geografia, biológia a chémia. Odborný garant na MŠ VVaŠ SR akreditovaných projektov kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a  využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa. Projekt informatizácie regionálneho školstva. Doba riešenia: 2005 – 2006. Riešiteľ projektu.

Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PriF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Projekt ESF. Číslo projektu: ESF DP 121/05-I/32-2.1. Doba riešenia: 2005 – 2007. Riešiteľ projektu.

Rozvojový projekt združeného pracoviska Výskumno-edukačného centra informačných technológií na Prírodovedeckých fakultách UK a UPJŠ. Rozvojový projekt MŠ SR. Doba riešenia: 2002 – 2004. Riešiteľ projektu.

Ďalšie informácie:

od roku 2005  – člen redakčnej rady časopisu Geografia

od roku 2013  – člen ústrednej predmetovej komisie pre Geografiu

od roku 2013  – člen ústrednej predmetovej komisie pre Vlastivedu

od roku 2015 – odborný garant akreditovaných programov atestačného vzdelávania pre učiteľov

od roku 2016  – výkonný redaktor časopisu Geografia

od roku 2016  – vedúci Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

od roku 2016  – člen pracovnej skupiny Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

od roku 2017  – vedúci pracovnej skupiny za MŠVVaŠ SR pre upgrade technologickej platformy digitálneho edukačného obsahu

od roku 2020 – je členom odborovej rady doktorandského študijného programu didaktika geografie (Geography Education) na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne

Publikácie (v EPC)