Výskum (projekty a granty)

Na tejto stránke si môžete pozrieť vybrané aktuálne a nedávno riešené projekty našej katedry

Stanem sa učITeľom (Vidieť – vedieť)
Projekt podporovaný z nadácie SK-NIC pontis (prebieha od roku 2020). Riešený je v rámci Univerzity Komenského. Zapojené do projektu sú okrem našej Prírodovedeckej fakulty aj ďalšie fakulty UK (FMFI, PdF a FF). Cieľom projektu je nahrať kvalitné videozáznamy a spracovať ich do podoby edukačných video ukážok. Následne ich zlúčiť do edukačnej video databázy s možnosťou vyhľadávania. Vytvorením E metodiky video tréningov vo finálnej fáze projektu poskytnúť vysokoškolským učiteľom a študentom učiteľstva didaktické a metodické usmernenia pre prácu s videozáznamami a video ukážkami.

Rozvojový projekt UK
Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 
rozvojový projekt MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018
Rozvojový projekt UK

 

Projekt APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0103 / 2019 – 2023: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

Projekt APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0070 / 2015 – 2018: Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020

Projekt KEGA
č. 044UK-4/2017 – 2019: Vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami

Projekt KEGA
015UMB-4/2018  Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Projekt VEGA
2017 : Formatívne hodnotenie v prírodných vedách

Projekt KEGA
2016 – 2018:  Web aplikácie vo vyučovaní chémie

Projekt APVV
Číslo: VV-0266-11/ 2012 – 2015: Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov

Projekt VEGA
 1/0166/16: Identifikovanie žiackych miskoncepcií a možnosti ich odstraňovania v rámci didaktickej rekonštrukcie kľúčových okruhov chémie na základných a stredných školách

Projekt EU (štrukturálne fondy)
Operačný program Vzdelávanie 2009-2013: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a stredných školách (The modernization of the educational process at primary and secondary schools)

Projekt KEGA
KEGA č. 073UK-4/2012: Life and water – model applications and ideas for the teaching of Biology in High School

Projekt KEGA
KEGA č. 035UK-4/2012: The incubator of innovative Science Teachers at the Primary and High School

Projekt VEGA
 1/0417/12: Ciele, prostriedky a realizácia spätnej väzby v projektovom vyučovaní v prírodovedných predmetoch

Projekt KEGA
3/6241/08  Umenie prezentácie a komunikácie ako súčasť inovácie obsahu a metód prípravy učiteľov prírodovedných predmetov

Projekt KEGA
č. 073UK-4/2012: Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách