Prírodovedecká fakulta vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

odborný asistent na Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, so zameraním na učiteľstvo biológie a chémie, akademický titul PhD.,  minimálne 5 rokov odbornej pedagogickej a vedeckej praxe, aktívna účasť na konferenciách, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

Prihlášky zašlite do 16. júna 2021 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou  pohovoru.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

        dekan fakulty

Môžete pozrieť aj na stránke fakulty: https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/prirodovedecka-fakulta/https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/prirodovedecka-fakulta/

Pridať komentár