O čom nie je geografia?

Geografia nie je o hlavných mestách, 

povrchových celkoch, 

podnebí, vodstve, rastlinstve a živočíšstve, 

obyvateľstve, nerastných surovinách, 

hospodárskych odvetviach a zaujímavostiach,

cestovateľských zážitkoch. 

Geografia nie je o miestopisných charakteristikách regiónov a štátov. 

Geografia nie je o predkladaní hotových riešení a jednej univerzálnej pravde.

O čom je geografia?

Geografia je o predstavovaní vzdialeného sveta, ale aj najbližšieho miesta, v jeho prirodzenej rozmanitosti a rôznorodosti. 

Geografia je o upozorňovaní na mimoriadnu krehkosť vzťahu medzi prírodou a človekom. 

Geografia je o skúmaní rozdielov, ktoré pomáhajú rozumieť a rešpektovať inakosť. 

Geografia je o posilňovaní úsilia vytvoriť lepší svet a dobré miesta pre život. 

Geografia je o odkrývaní neviditeľnej siete vzťahov a priestorových súvislostí medzi pozorovanými udalosťami, javmi a procesmi. 

Geografia je o unikátnom prístupe k problémom založenom na komplexnom hodnotení procesov a javov ovplyvňujúcich podobu sveta. 

Geografia je o robení zodpovedných rozhodnutí založených na porozumení a správnych zdôvodneniach.   

 Geografia je o rešpekte, úcte, humanistických hodnotách a postojoch. 

Preto má geografia v systéme vzdelávania výnimočné postavenie

Vieme, že (školská geografia):

 • je dlhodobo rezistentná voči akýmkoľvek zmenám,
 • stavia na faktoch a skutočnostiach z regionálnej geografie sveta a Slovenska,
 • žiakom neposkytuje dostatok podnetov k uvažovaniu, príležitostí k diskusii o vhodných riešeniach, 
 • nedostatočne reflektuje aktuálne globálne i regionálne problémy,
 • žiakov nevedie k tolerancii a úcte k inakosti,
 • žiakov nepodporuje pri vytváraní si vlastného názoru na študované problémy,
 • nekladie dôraz na využitie geografických vedomostí v každodennom živote.

Vieme, že (žiaci):

 • sa viac zaujímajú o spoločenské a environmentálne problémy ako o témy venované fyzickej geografii,
 • uprednostňujú pred vysvetľovaním nového učiva využívanie aktivizujúcich učebných metód, akými sú skupinová práca, bádanie, práca v teréne, využívanie digitálnych technológií, uplatňovanie investigatívnych postupov a diskusiu,
 • si uvedomujú dôležitosť geografie pre každodenný život, keďže im umožňuje robiť rozhodnutia a závery týkajúce sa udalostí odohrávajúcich sa v prírode a lepšie porozumieť vlastnej krajine a svetu, 
 • s pribúdajúcim vekom vnímajú geografiu stále menej pozitívne,
 • nedokážu uviesť konkrétny príklad praktickej využiteľnosti geografických poznatkov

Vieme, že (učitelia):

 • nemôžu svojimi poznatkami konkurovať ľahko dostupným údajom z elektronických databáz a encyklopédií,
 • majú predpoklady na to, aby geografické poznatky chápali a vysvetľovali v kontexte aktuálneho diania vo svete
 • zohrávajú kľúčový význam pri vytváraní pozitívneho postoja ku geografii a učebným činnostiam napomáhajúcim lepšie porozumenie učivu.

Vieme že:

 • rozhodujúci pre pozitívne vnímanie geografie a jej dôležitosti pre život je proces vzdelávania a kvalita výučby, nie obsah.

Geografia je o schopnosti objavovať v bežných veciach krásne. 

Pridať komentár