Kontaktné údaje:

Mgr. Lenka Kramarová, PhD.

E-mail: lenka.kramarova@uniba.sk

Telefón: +421 290 149 314 (klapka 9314)

Miestnosť: CH2-218B

Vyučované predmety:

 Digitálne technológie vo vzdelávaní

Didaktika chémie 1 (seminár)

Seminár k bakalárskej práci 1, 2

Seminár k diplomovej práci

Pedagogická prax

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

  • pregraduálna príprava učiteľov v oblasti aplikácie digitálnych technológií do vyučovania chémie,
  • príprava budúcich učiteľov chémie na ich vyučovaciu činnosť ( organizácia a zabezpečenie pedagogickej praxe z chémie)
  • odborná špecializácia v oblasti odborovej didaktiky

Obhájená dizertačná práca: Didaktická rekonštrukcia témy energetické zmeny pri chemických reakciách na úrovni nižšieho stredného vzdelávania

vedúci práce: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Pracovné pozície

2022 – súčasnosť Odborný asistent, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

2018 – súčasnosť        Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, 831 02 Bratislava

Vzdelanie

2016 – 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; odbor učiteľstvo biológia – chémia

2018 – 2022 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; doktorandské štúdium – odbor didaktika chémie

Nedávno riešené výskumné projekty/granty

UK/346/2020: Žiacke chápanie a didaktická rekonštrukcia témy termochémia. Rok riešenia 2020.

Ostatné činnosti

Členka organizačného výboru Letnej školy mladých chemikov (LSMCH).

Zoznam publikačnej činnosti