Kontaktné údaje:

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Email: miroslav.proksa@uniba.sk 

Telefón: +421 290 149 313 
              +421 260 296 313 

Miestnosť: CH2-220

Vyučované predmety:

  ›  Didaktika chémie

  ›  Metodológia pedagogického výskumu

  ›  Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie

  ›  Vedenie diplomových a dizertačných prác

Záverečné práce:

Témy na dizertačné práce

Odborná špecializácia

Didaktika chémie, metódy pedagogického výskumu

Výber najvýznamnejších publikácií

Publikačná činnosť (EPC)

Najvýznamnejšie vedecké projekty:

VEGA
Vega 1/0166/16: Identifikovanie žiackych miskoncepcií a možnosti ich odstraňovania v rámci didaktickej rekonštrukcie kľúčových okruhov chémie na základných a stredných školách

Vega 1/0417/12: Ciele, prostriedky a realizácia spätnej väzby v projektovom vyučovaní v prírodovedných predmetoch

Vega 1/0025/08: Rozvoj vedomostných štruktúr a kognitívnych operácií žiakov prostredníctvom konceptuálnych ucebných úloh vo vyucovaní chémie na ZŠ a SŠ

Vega 1/0030/03: Spätná väzba ako prostriedok zefektívňovania vyučovania prírodovedných predmetov

KEGA
Kega 029UK-4/2011: Obsahová náplň predmetu „Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie“

Kega 3/2362/04: Obsahová náplň predmetu „Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie“

ESF
ESF JPD 3 2004/1-002, kód projektu: 13120120098: Celoživotné vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov na PriF UK

APVV
APVV-14-0070: Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020