Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky zabezpečuje vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania  akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  pre učiteľov základných a stredných škôl.

Atestačné vzdelávanie určené pre učiteľov geografie, chémie a biológie:

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu geografia

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu chémia

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu biológia

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu geografia

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu chémia

 ›  Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu biológia

Okrem týchto špeciálnych atestačných programov, máme na katedre akreditované ďalšie odborné vzdelávanie:

 ›  Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodovedných predmetov. (Aktualizačné vzdelávanie)

 ›  Profesionálna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese. (Inovačné vzdelávanie)


Prečo študovať práve u nás?

1. Ponúkame:

  ›  vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré garantujú vysokoškolskí pedagógovia s bohatou praxou,

  ›  vysokú profesionalitu, odbornosť a vedeckú kvalifikáciu garantov programov a  lektorov – vysokoškolských učiteľov,

  ›  individuálny prístup – priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej práce,

  ›  prípravu účastníkov na záverečnú skúšku nevyhnutnú pre získanie 1. a 2.  atestácie.

2. Štúdiom u nás získate:

  ›  profesijné kompetencie v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami (digitalizácie vzdelávania) a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti,

  ›  aktuálne poznatky z didaktiky,

  ›  rozvoj profesijných kompetencií potrebných pre napĺňanie cieľov modernej školy,

  ›  naučíte sa uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pri dosahovaní stanovených cieľov vyučovania.

Prihláška na vybraný typ vzdelávania (otvorí sa v novom okne)

Kontakt:

RNDr. Štefan Karolčík, PhD
tel.: +421 2 602 96 601
email: vzdelavanie.prif@uniba.sk