Kontaktné údaje:

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. 

E-mail: elena.cipkova@uniba.sk

Telefón: +421 290 142 107

Miestnosť: CH2-221

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti implementácie praktických aktivít žiakov a digitálnych technológií do vyučovania biológie, tvorba učebníc, učebných textov a metodík, tvorba nástrojov na evalváciu edukačných softvérov a webových aplikácií

Vyučované predmety:

 ›  Didaktika biológie 1

 ›  Didaktika biológie 2

 ›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie 1

 ›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie 2

 ›  Aktivizujúce edukačné metódy

 ›  Vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Témy na dizertačné práce

Pracovné pozície:

od roku 1998 – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,

1998 – 1999, 2007 – externá učiteľka biológie na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave

2001 – 2006 – koordinátor školení a edukačných projektov, projekt Infovek

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Národný projekt. Kód projektu ITMS 312011F057. Doba riešenia: 2017 – 2018.

Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020. Projekt APVV. Číslo projektu: APVV-14-0070. Doba riešenia:  2015 – 2018.

Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov. Projekt APVV. Číslo projektu: VV-0266-11. Doba riešenia: 2012 – 2015.

Virtuálne prírodovedecké laboratórium.Projekt APVV. Číslo projektu: LPP-0170-06. Doba riešenia: 2007 – 2009.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národný projekt: Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3, OPV/K/RKZ/NP/2008-4. Ciele: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130083, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130013, Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130084, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130014. Doba riešenia: 12/2008 –11/ 2013. Odborný garant aktivity 1.1.

Mobilné prírodovedné vzdelávanie. Projekt KEGA č. 108UK-4/2013. Doba riešenia: 2013 – 2015.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Národný projekt. Kód projektu ITMS 26110130546 a 26140130030. Doba riešenia: 2013 – 2014. Supervízor pre biológiu ISCED 3.

Tvorba vzdelávacieho štandardu k návrhu štátneho kurikula z biológie pre gymnáziá a inovácia metód, foriem a prostriedkov k jeho implementácii a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. Projekt KEGA č. 3/7056/09. Doba riešenia: 2009 – 2011.

Ďalšie informácie:

od roku 2013 – člen predmetovej komisie pre biológiu pri Štátnom pedagogickom ústave od roku 2015 – odborný garant akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov

od roku 2015 – odborný garant akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov


Zoznam publikačnej činnosti