Kontaktné údaje:

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Email:  anna.drozdikova@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 311
                +421 260 296 311

Miestnosť: CH2-217

Odborná špecializácia a oblasti činnosti

pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti didaktiky školských pokusov z chémie

Vyučované predmety:

  ›  Didaktika školských pokusov z chémie

  ›  Technické a právne aspekty školských chemických pokusov 

  ›  Spracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumoch 

   ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

APVV-14-70: Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020, 2015-2019, riešiteľ. Projekt zameraný na návrh prírodovedného kurikula pre základnú školu.

Ďalšie informácie:

od roku 2015 – dodnes člen predsedníctva SK CHO

od roku 2004 – 2008 člen predsedníctva SCHS

Publikačná činnosť