Kontaktné údaje:

Mgr. Milica Križanová, PhD.

E-mail: milica.krizanova@uniba.sk

Miestnosť: CH2-218B

Telefón: +421 2 9014 9314
               +421 260 296 314

Konzultačné hodiny: Streda 14:00 – 16:00

Vyučované predmety:

›  Didaktika chémie

 ›  Digitálne technológie 1

›  Digitálne technológie 3

Rozvíjanie kognitívnych zručností v prírodovedných predmetoch

Stratégia STEM v príprave budúcich učiteľov

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov, tvorba učebníc, učebných textov a metodík, rozvoj kognitívnych funkcií žiakov v prírodovednom vzdelávaní (Mediated Learning Experience, aplikácia Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania do prírodovedných predmetov), rozvoj medzipredmetových kompetencií podľa koncepcie STEM (Science Technology Engineering Mathematics).  

Pracovné pozície:

od roku 2004 – učiteľka biológie, chémie a FAST-u na Gymnáziu Jána Papánka, Bratislava 

2017-2021 – fakultná učiteľka biológie na PRIF UK 

od roku 2016 – vedúca programu, školiteľka a hodnotiteľka v komplexnom programe rozvoja mladých ľudí Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) 

2015 – 2017 spolupráca na projekte Inkubátor inovatívnych učiteľov, lektorka a spoluautorka monografie Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ, ktorý bol výstupom riešenia projektu Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR KEGA 03UK-4/2012. 

2012 – 2016  – spolupráca s EDULAB: Recenzentka prekladu digitálneho obsahu Planéty vedomostí v predmete biológia a na projekte Digipedia Bluekiwi

2011-2012 – spolupráca s NÚCEM: spoluautorka zadaní externej maturitnej skúšky z biológie 

2009-2010 Európska veda a technológia, medzinárodný projekt COMENIUS v spolupráci s Dánskom a Holandskom, školský koordinátor 

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty a granty 

Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ, projekt Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR KEGA 03UK-4/2012.  Spoluriešiteľka projektu.

Zoznam publikačnej činnosti