Kontaktné údaje:

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

henrieta.mazorova@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 314
               +421 260 296 314 

Miestnosť: CH2-218B

Vyučované predmety:

  ›  Digitálne technológie 1  (ZS)

  ›  Digitálne technológie 2  (LS)

  ›  Digitálne technológie 3  (ZS)

  ›  Vyučovanie biológie s podporou digitálnych technológií   (ZS)

  ›  Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií   (LS)

  ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

  ›  Pedagogická prax

Oblasti činnosti:

pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti implementácie digitálnych technológií do vyučovacieho procesu, konkrétne do vyučovania biológie a geografie; tvorba učebníc, učebných textov a metodík

príprava budúcich učiteľov geografie na ich vyučovaciu činnosť (vedenie seminárov, záverečných prác, členstvo v komisiách na obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky, individuálne konzultácie, organizácia a zabezpečenie pedagogickej praxe z geografie, hospitácie v školách ZŠ a SŠ počas pedagogických praxí)

Odborná špecializácia:

odborová didaktika, teória vyučovania geografie

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Projekty a granty:

KEGA 064UK-4/2020 Elektronická učebnica geografie pre žiakov s mentálnym postihnutím/ Electronic geography textbook for pupils with intellectual disabilities (riešiteľ)

KEGA 003UK-4/2017 Terénne vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov/ Landscape teaching of Geosciences on selected educational trails (člen riešiteľského kolektívu)

E- Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018, Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť/ Education for Information Society (člen riešiteľského kolektívu)

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Národný projekt číslo zmluvy OPĽZ/3/2017, ITMS kód projektu: 312011F057 (člen riešiteľského kolektívu)

KEGA 035UK-4/2012  Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov (riešiteľka projektu)  

KEGA 021 UK-4/2012 Digitálne technológie vo vzdelávaní (spoluriešiteľ)

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národný projekt: Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3, OPV/K/RKZ/NP/2008-4. Ciele: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130083, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130013, Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130084, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130014. Doba riešenia: 12/2008 –11/ 2013

Pracovné pozície:

od 1997 do 30.9. 2006 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

od 16.10. 2006 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

od 1997 – 1999 Súkromné slovanské gymnázium, Vážska 32, Bratislava, externý učiteľ biológia – geografia

od 1998 – 2000 Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava, externý učiteľ biológia – geografia

2000 – 2006  koordinátor školení a edukačných projektov, projekt Infovek

Vzdelanie:

1988 – 1992 – Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava

1992 – 1997 – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, odbor učiteľstvo biológia-geografia

2000 – získanie RNDr. v odbore antropológia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

2008 – získanie PhD. v odborovej didaktike, teória vyučovania geografie, UMB, Prírodovedecká fakulta

Ostatné činnosti

Zabezpečenie pedagogickej praxe z geografie (rozpis študentov, fakultných učiteľov a pod.)

Publikačná činnosť