Kontaktné údaje:

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

VŠ učiteľ – odborný asistent / vzdelávanie

e-mail: sona.nagyova@uniba.sk

telefón:  +421 290 149 331 
               +421 260 296 331

miestnosť: CH2-218A

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov, výskum v oblasti identifikácie žiackych prekonceptov a miskoncepcií vo vyučovaní biológie na ZŠ a gymnáziách; implementácia digitálnych technológií do vyučovania biológie a implementácia výchovných aspektov do vyučovania biológie na ZŠ a SŠ; tvorba učebníc, učebných textov a metodík.

Vyučované predmety

›  Vyučovanie biológie s podporou digitálnych technológií

›  Didaktika biológie 

›   Prevencia drogových a iných závislostí 

›   Rodinná výchova

›  Umenie prezentácie a komunikácie

›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

KEGA č. 3/6241/08 (spoluriešiteľ)
Umenie prezentácie a komunikácie ako súčasť inovácie obsahu a metód prípravy učiteľov prírodovedných predmetov

KEGA č. 021 UK-4/2012 (spoluriešiteľ)
Digitálne technológie vo vzdelávaní

KEGA č. 3/6235/08 (spoluriešiteľ)
Terminologický slovník biológie živočíchov

KEGA č. 3/7056/09 (spoluriešiteľ)
Tvorba vzdelávacieho štandardu k návrhu štátneho kurikula z biológie pre gymnáziá a inovácia metód, foriem a prostriedkov k jeho implementácii a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov.

KEGA č. 073UK-4/2012 (spoluriešiteľ)
Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. APVV-14-0070 – Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020

KEGA č. 044UK-4/2017 (spoluriešiteľ)
Vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami

KEGA č. 059UK-4/2021* (spoluriešiteľ)
Modernizácia procesu vzdelávania budúcich učiteľov stredných škôl v oblasti genetiky

Pracovné pozície:

od roku 1991 – doteraz   VŠ učiteľ – odborný asistent – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,

1991 – 1992                externá učiteľka biológie na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave

1992 – 1993                externá učiteľka biológie na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave

1998 – 1999                externá učiteľka biológie na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave

2008 – 2009                externá učiteľka biológie na Gymnáziu Haanova v Bratislave

Od  r. 1998 – členka  celoštátnej predmetovej komisie BIOLÓGIE / pri ŠPÚ v BA.

Od  r. 2012 – 2021     predsedkyňa celoštátnej predmetovej komisie BIOLÓGIE / pri ŠPÚ v BA.

2001 – 2008 – externá metodička pri MPC Bratislava – pre biológiu a prevenciu drogových a iných závislostí

2015 – spolupráca s NÚCEM: autorka metodiky tvorby testových úloh a testov v predmete – biológia.

Vzdelanie:

1985 – 1990 – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, odbor učiteľstvo matematika-biológia

2005 – získanie PhD.  v odbore Vývinová antropológia

Ďalšie informácie:

2016 – Ocenenie pedagógov UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Sociálne zručnosti a kompetencie:

dobré komunikačné zručnosti získané počas pôsobenia ako VŠ učiteľ aj ako metodik pre biológiu

Organizačné schopnosti 

nadobudnuté pri organizovaní vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas externého pôsobenia na Metodicko-pedagogickom centre BA, Tomášikova ul.

Technické zručnosti a kompetencie:

Fotografovanie, tvorba videozáznamov, práca s PC

Počítačové zručnosti a kompetencie:

ECDL full verzia, znalosť balíka Office

Záľuby:

Ručné práce, kreslenie, fotografovanie, záhrada, príroda

Zoznam publikačnej činnosti