UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
pod gesciou Chemickej sekcie

Vás pozýva na odborný seminár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXIV


Termín konania: 1. júl 2022
Miestnosť: CH1 – 2

PROGRAM:
8.30 – 8.40 Otvorenie seminára

8:40 – 9:10 doc. RNDr. Róbert BODOR, PhD.
Katedra analytickej chémie PriF UK
Prečo je potrebná separácia látok pri stanovení ich koncentrácií vo vzorkách

9:10 – 9:40 Ing. Darina TÓTHOVÁ, CSc.
Katedra jadrovej chémie PriF UK
Význam a využitie rádionuklidov pre zdravie

9:40 – 10:10 Mgr. Stanislav HUSZÁR, PhD.
Katedra biochémie PriF UK
Štúdium biochémie ľudského patogénu spôsobujúceho tuberkulózu

10:10 – 10:30 Diskusia a záver seminára

Svoj záujem o účasť na odbornom seminári vyjadrite do 28. júna 2022 mailom na: zuzana.halakova@uniba.sk

Pridať komentár