Kontaktné údaje:

RNDr. et Mgr. Jana Ciceková, PhD. — je dlhodobo PN. Zastupuje ju: Mgr. Eva Paulisová, PhD.

E-mail: jana.cicekova@uniba.sk

Miestnosť: CH2-214

Telefón: +421 2 9014 9312
               +421 260 296 312

Konzultačné hodiny: 

Vyučované predmety:

 ›  Psychológia pre učiteľov 1

›  Psychológia pre učiteľov 2

› Environmentálna etika – Výchova k udržateľnému rozvoju

› Vybrané témy z vysokoškolskej pedagogiky pre neučiteľov

Odborná špecializácia:

Well-being detí a adolescentov v rôznych typoch prostredia

Pozitívna psychológia

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Témy na záverečné práce rozširujúceho štúdia (RŠ)

Pracovné pozície:

2010 – 2011    Teacher of Mathematics, Rossall School, Veľká Británia

2013 – 2014    Učiteľka biológie, Centrum ďalšieho vzdelávania, Oddelenie jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, Bratislava

2013 – 2015    VŠ učiteľka, odborná asistentka, Katedra ekológie, PriF UK, Bratislava

2016 – 2019    English Language Teacher, The Bridge & PLUS Academia, Bratislava

2019 – doteraz           VŠ učiteľka, odborná asistentka, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Vzdelanie:

2002 – 2007    Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – biológia, PriF UK

2007 – 2012    Doktorandské štúdium so zameraním na ekológiu a evolučnú biológiu, PriF UK

2013 – 2016    Psychológia, FF TU

2016 – 2018    Psychológia, FPs PEVŠ

Súčasné a nedávno riešené projekty:

COST 028/22 CA 21114 CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies.

KEGA 018KU-4/2021 Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

VEGA 1/0131/12 Morfológia a evolúcia šupinatých plazov podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae) a fylogenetický pôvod ich základných skeletálnych štruktúr

Publikačná činnosť