Tento rok katedra prvý krát ponúka pre doktorandov odborných katedier, ktorí nie sú didaktikmi, predmet:
Vybrané témy z VŠ pedagogiky pre neučiteľov.

Predmet sa bude vyučovať blokovo v januári.

Výsledky vzdelávania:
Doktorandi získajú ucelený systém poznatkov o základných kategóriách vied o výchove
aplikovateľných v prostredí vysokoškolskej edukácie. Nadobudnú vybrané kompetencie
potrebné pri efektívnom plánovaní, realizácii a reflexii procesu edukácie.

Stručná osnova predmetu:
• Kto je študent VŠ zo psychologického hľadiska?
• Ako učiť študentov správne sa učiť?
• Ako do vyučovacieho procesu zasahuje osobnosť a temperament? Ako učiť tak, aby
som čo najviac využila potenciál svojich študentov?
• Ako komunikovať počas výučby a mimo nej? Ako viesť konzultácie, semináre,
cvičenia, prednášky, konfliktné situácie?
• Aké sú pravidlá hodnotenia? Testov? Esejí? Ústnych odpovedí? Ako hodnotiť
spravodlivo a zároveň motivačne? Ako poskytovať spätnú väzbu?
• Ako riešiť krízové situácie na hodine? Ako komunikovať s ťažko zvládnuteľnými
študentami? Ako riešiť spory?
• Kognitívne a motivačné aspekty učenia: Ako učiť zaujímavo? Ako získať pozornosť
študentov? Ako stimulovať aktívne učenie na prednáške? A ako sa vlastne moji
študenti učia? Je dobrý učiteľ aj dobrým koučom?
• Ktoré komponenty tvoria vysokoškolskú didaktiku?
• Ako sa pripraviť na rôzne formy vš výučby? Ako projektovať a organizovať výučbu?

Bližšie informácie nájdete v infoliste predmetu.

Pridať komentár