Kontaktné údaje:

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, Phd.

Email: zuzana.halakova@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 311 
                 +421 260 296 311 

Miestnosť: CH2-217

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

pregraduálna príprava budúcich učiteľov v oblasti pedagogickej komunikácie, všeobecnej didaktiky a školského manažmentu;
odborová didaktika, teória vyučovania chémie


Vyučované predmety:

 ›  Pedagogická komunikácia

 ›  Všeobecná didaktika

 ›  Školský manažment 

 ›  Aktuálne problémy riešené v psychológii a pedagogike

› Vybrané témy z vysokoškolskej pedagogiky pre neučiteľov

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Témy na dizertačné práce

Témy na záverečné práce rozširujúceho štúdia (RŠ)

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

KEGA ../2022 …

KEGA 044UK-4/2017 Vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami – vedúca projektu

VEGA 1/0166/16 Identifikovanie žiackych miskoncepcií a možnosti ich odstraňovania v rámci didaktickej rekonštrukcie kľúčových okruhov chémie na základných a stredných školách (člen riešiteľského kolektívu)

VEGA 1/0417/12: Ciele, prostriedky a realizácia spätnej väzby v projektovom vyučovaní v prírodovedných predmetoch (člen riešiteľského kolektívu)

VEGA 1/0025/08: Rozvoj vedomostných štruktúr a kognitívnych operácií žiakov prostredníctvom konceptuálnych učebných úloh vo vyučovaní chémie na ZŠ a SŠ (člen riešiteľského kolektívu)

KEGA 3/5038/07: Vytvorenie a overenie obsahovej náplne predmetu “Metodológia vedy a pedagogického výskumu” pre študijný program Učiteľstvo akademických predmetov. (člen riešiteľského kolektívu)

VEGA 1/0030/03: Spätná väzba ako prostriedok zefektívňovania vyučovania prírodovedných predmetov (člen riešiteľského kolektívu)

Pracovné pozície:

od 2006 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

od 2009 –2019 Základná škola Sv. Uršule, Gymnázium Sv. Uršule Bratislava, externý učiteľ matematika – chémia

2005 –2006      Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odborný pracovník v Centre projektovej spolupráce


Zoznam publikačnej činnosti