Kontaktné údaje:

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. 

VŠ učiteľ, odborný asistent                                                                       

E-mail: peter.ikhardt@uniba.sk

Telefón: +421 290 149 610
               +421 260 296 610

Miestnosť: CH2-122

Vyučované predmety:

  ›  Psychológia pre učiteľov (1, 2)

  ›  Pedagogická diagnostika

  ›  Teoretické základy výchovy

Vybrané témy z vysokoškolskej pedagogiky pre neučiteľov

Odborná špecializácia

  ›  Osobnosť učiteľa v kontexte súčasných zmien

  ›  Mentálne zdravie adolescentov v kontexte rodiny a školy

  ›  Hodnoty a zmysel života vysokoškolákov pomáhajúcich profesií

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Pracovné pozície:

2005 – 2014               stredoškolský učiteľ, Gymnázium v Bratislave

2008 – 2014               TF TU, VŠ učiteľ, odborný asistent (odborová didaktika –

pedagogická psychológia)

2019 – doteraz            PriF UK, VŠ učiteľ, odborný asistent (psychológia – pedagogika)

Ďalšie informácie

Člen Asociácie školskej psychológie Slovenskej republiky

Vzdelanie:

2000 – 2005               PdF UK: psychológia – pedagogika

2000 – 2005               RKCMBF UK: základné filozoficko – teologické štúdiá

2008 – 2013              TF TU: doktorandské štúdium so zameraním na náboženskú pedagogiku a pedeutológiu

2015 – 2017              FiF UK: špecializačné štúdium školskej psychológie

2016 – 2018              FPs PEVŠ: jednoodborové štúdium psychológie so zameraním na klinickú a edukačnú psychológiu

2018 – 2019           FPs PEVŠ: Rigorózne konanie v odbore psychológia

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty

KEGA /2022 ..

Zoznam publikačnej činnosti