Kontaktné údaje:

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Email: peter.likavsky@uniba.sk 

Telefón: +421 2 9014 9327
              +421 2 602 96 327 

Miestnosť: CH2-221

Vyučované predmety:

  ›  Didaktika geografie  (pre študentov bakalárskeho stupňa) 

  ›  Didaktika geografie 1  (pre študentov magisterského stupňa) 

  ›  Didaktika geografie 2  (pre študentov magisterského stupňa)  

  ›  Exkurzia z geografie Slovenska s didaktickým zameraním
     (pre študentov magisterského stupňa)  

  ›  Umenie prezentácie a komunikácie

  ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Zameranie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti

Príprava budúcich učiteľov geografie na ich vyučovaciu činnosť (vedenie prednášok a seminárov, vedenie záverečných prác, členstvo v komisiách na obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky, individuálne konzultácie, návštevy v školách počas pedagogických praxí)

Tvorba obsahu geografického vzdelávania (spoluautor 6 titulov učebníc pre 2. stupeň základnej školy a 3 titulov učebníc pre gymnáziá a iné stredné školy, v ich rámci vedúci autorského kolektívu učebnice Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – 2018)

Možnosti rozvíjania kritického myslenia prostredníctvom geografického vzdelávania, výskum miskoncepcií v geografickom vzdelávaní

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Projekty KEGA riešené v posledných 10 rokoch:

035UK-4/2012  Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ

3/6241/08  Umenie prezentácie a komunikácie ako súčasť inovácie obsahu a metód prípravy učiteľov prírodovedných predmetov

015UMB-4/2018  Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy


Zoznam publikačnej činnosti