Študijný pobyt ERASMUS+

Katedra v roku 2022 aktívne participuje na programe ERASMUS+. Univerzitu Komenského a naše pracovisko si vybrali na trojmesačný študijný pobyt v rámci programu ERASMUS+ dvaja doktorandi, manželia z Univerzity v Trabzone (TRU) v Turecku.

Onurhan GÜVEN & Ebru MAZLUM GÜVEN
Research Assistant

Obaja pracujú na Institute of Graduate / Science Education (PhD Program)
Onurhan aj Ebru– sú doktorandmi na katedre Mathematics and Science Education

Ich vedecká práca je zameraná na oblasti:

Onurhan:

Science EducationMain Area
Teacher EducationMain Area
Professional Development in Science EducationMain Area
Systems Thinking Science EducationPhD Topic
Environmental EducationMs Topic

Ebru:

Science EducationMain Area
Teacher EducationMain Area
Professional Development in Science EducationMain Area
Technological Pedagogical Content KnowledgePhD Topic
Peer Tutoring in Science EducationMs Topic

Program študijného pobytu sa vydiskutoval obojstranne a zameral sa na rozvoj pedagogickej a vedeckej práce ako aj na plnenie konkrétnych úloh a spoznanie kultúry a histórie Slovenska.

Doktorandi pricestovali na Slovensko 1.3.2022 a na katedre pracovali od 2.3.2022 do 25.5.2022. Supervízorom oboch doktorandov a ich študijného programu bola doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. Zaujímavým a milým prekvapením študijného pobytu bol ich 10 mesačný synček Kadirhan, ktorý sa stal „slniečkom“ študijného pobytu a bol neuveriteľne pokojným, usmiatym a zvedavým pozorovateľom života na katedre.

Študijný pobyt bol zameraný na:

rozvoj vedomostí, zručností, kompetencií vyžadovaných v programe ERASMUS+:

 • Zoznámenie sa  akademickou pôdou na Comenius University, Fakulty Prírodných vied, a s Katedry didaktiky prírodných vied, pedagogiky a psychológie, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (marec)
 • Aktívna denná účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach  profilových predmetoch študijného program učiteľstva ( ako aj povinne-voliteľných a voliteľných predmetoch) (3 mesiace)
 • Návšteva fakultných škôl, kde študenti učiteľstva vykonávajú svoju pedagogickú prax (marec, apríl)
 • Workshop – raz za 2 týždne na katedre, kde sa budú diskutovať témy zamerané na metódy a prostriedky využívané v príprave budúcich učiteľov
 • V marci 2022 odborný seminár katedry, kde účastník prezentuje vzdelávací system v Turecku a systém vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov (PPT prezentácia)
 • V Máji 2022 – odborný seminár (pred ukončením pobytu) , kde účastník prezentuje konkrétny prínos študijného pobytu, pre jeho odborný rast (PPT prezentácia)
 • Aktívna spolupráca na výskumnom projekte (STEM – Science, Technology, Enginering, Math) (apríl, máj)
 • Štúdium literatúry
 • Spoznanie kultúry a zvykov na Slovensku ( história, koncerty, výlety, jedlá a i)

 Na plnenie konkrétnych úloh:

 • Vytvoriť dve prezentácie a prezentovať ich na vedeckých seminároch
 • Príprava otázok a problémov na workshopy
 • Dokumentácia tréningového pobytu (text, foto, video, webstránky , FB,…)
 • Pripraviť v spolupráci s členmi katedry konkrétnu analýzu cieľov výučby prírodovedných predmetov v prepojení s kognitívnymi procesmi učenia sa žiaka podľa RBT v slovenských a tureckých základných školách. Zo získaných dát pripraviť a publikovať spoločný článok do septembra 2022
 • Vybrať témy na prípravu a realizáciu spoločného výskumu s využitím stratégie STEM

Všetci kolegovia na katedre boli otvorení a ústretoví k doktorandom, ktoré mohli nielen prísť a vidieť konkrétny proces výučby budúcich učiteľov ale aj aktívne so študentmi a učiteľmi diskutovať. Pripravili sme pre nich aj návštevy konkrétnych škôl: Spojená škola Tilgnerova ul. a Gymnázium Vazovova ul. Kde videli život školy a konkrétne hodiny výučby v anglickom jazyku a mohli si porozprávať s učiteľmi o vzdelávaní na Slovensku. Onurhan aj Ebru veľmi hodnotili práve túto možnosť aktívnej účasti na vyučovacom procese a na príprave budúcich učiteľov na našej katedre.

Výstupy z vedeckých seminárov boli diskutované pracovníkmi katedry a sú k dispozícii na adrese: TU

Študijný pobyt bol prínosný ako pre doktorandov z TRU, tak aj pre naše pracovisko, lebo otvoril nové možnosti spolupráce vo výskumnej aj pedagogickej oblasti. Obaja doktorandi naplnili všetky plánované úlohy a priniesli mnoho nových informácií zo vzdelávacieho procesu v Turecku ako aj nové smery výskumnej práce, ktoré prezentovali vo svojich rozpracovaných dizertačných prácach. Vedecké semináre (Obr. 1 a Obr.2), kde vystúpili, boli obohacujúce a podnietili nielen otázky na diskusiu, ale naznačili aj možné smery ďalšej odbornej spolupráce. Onurhan a Ebru pripravili s kolegami Križanovou a Brestenskou podklady na napísanie spoločného článku z problematiky porovnania obsahu a kognitívnych procesov v prírodovedných predmetoch vo vzdelávaní na školách v Turecku a Slovensku.

Obr. 1 Vedecký seminár 1

Obr. 2 Vedecký seminár 2

V rámci poznávania kultúry a histórie na Slovensku a v okolí kolegovia z katedry im pripravili výlety na Bratislavský hrad, Hrad Devín, hrad Červený Kameň, návštevu rímskeho sídla Carnuntum v Rakúsku, prechádzku Bratislavou a nakoniec víkendový pobyt v Prahe.

Zo študijného pobytu vznikla bohatá foto a video dokumentácia. Uvádzame len niekoľko motivačných fotografií. Podrobnejšiu foto a video dokumentáciu zo študijného pobytu nájdete tu:

Pridať komentár