Rétorika

Okrem úvodných teoretických prednášok je kurz koncipovaný ako séria seminárov, kde sa pomocou vybraných tém precvičujú dané rétorické schopnosti a pravidlá logickej argumentácie.
Primárnym cieľom kurzu je naučiť študentov viesť diskusie, vhodne artikulovať svoje myšlienky, vyjadriť svoje stanovisko a názor, správne argumentovať, kriticky myslieť, vhodne komunikovať a tiež počúvať alebo čítať s porozumením.
Tento semester sú naplánované tri, max. štyri prednášky. Potom nasledujú diskusné semináre v jednotlivých skupinách. Témy vyberá vyučujúci spolu so študentmi. Témy je možné aj navrhnúť. Seminárne skupiny by mali pozostávať nie z viac ako 20 študentov.
Prednášky prebiehajú v dvoch skupinách: 9:00 – 10:35 a 10:40 – 12:15
Semináre prebiehajú dokopy v štyroch skupinách v tých istých časoch ako prednášky, ale skupiny sa striedajú.
Posledný seminár stále obsahuje záverečné zhrnutie a spätný pohľad na celý priebeh semestra.
 

Sylabus Retorika

Materiál na prednášky:
Rétorika teória handout

Rétorika teória text 

Rétorika. Inštrukcie k predmetu

Rétorika. Ponuka tém

Rétorika. Pokyny k písaniu práce

Témy na semináre / Plán na LS 2019/20:  Zatiaľ nie je určený!

Semináre sa budú konať v miestnosti CH2-117

Plán pre: Skupina 2 (2a + 2b) (10:40 – 12:15)

———————————————————————————————–
Plán pre: Skupina 1  (9:00 – 10:35) (skupina sa nedelí na menšie podskupiny)

Odporúčané zdroje k jednotlivým témam: