Inovatívne jazykové a digitálne kompetencie

13.11.2019 a 25.11.2019 sa konali dva inovatívne semináre pre študentov bakalárskeho štúdia učiteľstva na tému: „CLIL stratégia vyučovania prírodovedných predmetov v anglickom jazyku s podporou DT“, ktoré pripravila Mgr. Barbara Kordíková z Katedry jazykov na prírodovedeckej fakulte UK. Študenti 1. roč. Bc. učiteľského štúdia získali informácie ale aj praktické zručnosti na základe pripravených úloh, ktoré aktívne riešili o novej stratégii učenia prírodovedných predmetov metódou CLIL. Bola to pre nich úplne nová skúsenosť a uvedomili si, ako je dnes dôležité v globálnej digitálnej spoločnosti rozvíjať si aj jazykové a digitálne zručnosti.
Katedra jazykov pripravila od tohto akademického roku nový voliteľný predmet zameraný na stratégiu CLIL vo vyučovaní prírodovedných predmetov, na ktorý sa už zapísalo niekoľko študentov magisterského štúdia učiteľstva. Inovatívny seminár Mgr. B. Kordíkovej bol veľmi zaujímavý a motivačný pre začínajúcich študentov učiteľstva, aby využili podmienky, ktoré im pripravuje UK pre skvalitnenie a rozšírenie profilu absolventa učiteľstva a jeho uplatenenia v praxi. 

Pridať komentár