Ktoré sú najväčšie globálne výzvy našej súčasnej civilizácie? Ako ich zvládnuť? Čo môžem spraviť ako jednotlivec a čo môžeme robiť ako spoločnosť? Aký je náš vzťah k prírode? Chceli by ste rozumieť širším súvislostiam a vytvoriť si tak komplexnejší obraz o environmentálnej kríze? Aké rôzne aspekty má táto kríza (čoho všetkého sa týka)? A aké rôzne aspekty majú potenciálne riešenia (nielen) tejto krízy? Ako o týchto problémoch a riešeniach rozprávať s ostatnými? Ako sa dá vychovávať k udržateľnému rozvoju, či vzdelávať o environmentálnej problematike? Aj týmito otázkami sa budeme zaoberať na kurze Environmentálna etika – Výchova k udržateľnému rozvoju.

Základná charakteristika predmetu
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými pojmami a jednotlivými aspektmi problematiky súčasnej environmentálnej krízy. Kurz rozširuje znalosti jednotlivých vedeckých – ekologických a environmentálnych faktov o filozofické, etické, psychologické, pedagogické a ďalšie (politické, ekonomické, praktické) aspekty tejto problematiky. Študenti nadobudnú schopnosť nielen orientovať sa v základných environmentálnych otázkach, ale aj schopnosť zrozumiteľne a efektívne komunikovať svoje znalosti širšej verejnosti, osloviť rôzne vekové skupiny a tak ich vzdelávať a vychovávať k udržateľnému rozvoju; nachádzať súvislosti v jednotlivých oblastiach a tiež odvodzovať relevantné a adekvátne kroky pre praktické konanie.

Predmet je určený pre bakalársky stupeň štúdia a môže si ho zapísať každý študent učiteľstva ako povinne voliteľný (“B”čkový) predmet; resp. každý študent Prírodovedeckej fakulty UK ako voliteľný (“C”čkový) predmet.

Sylabus predmetu nájdete v súboroch MS Teams. Sylabus zahŕňa orientačnú osnovu predmetu – teda predbežný plán na semester; zahŕňa tiež spôsob hodnotenia predmetu – teda podmienky na absolvovanie kurzu.

Odporúčaná literatúra bude dostupná v súboroch MS Teams.

Dodatočná informácia
Je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, zadania, dohodnuté témy a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.

Vyučujúci:
Mgr. Štefan Zolcer, PhD.
Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Pridať komentár