Bakalárske práce

Bakalárske práce na akademický rok 2019/2020

 

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce žiakov základnej školy a gymnázia.

Bádateľské prístupy vo vyučovaní biológie.

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Nové trendy vo vyučovaní školských pokusov z chémie.

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Analýza verbálnej zložky komunikácie žiakov počas vyučovania. (téma je zadaná)

Vybraný aspekt neverbálnej komunikácie na vyučovaní. (téma je zadaná)

 

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Výkonová motivácia žiakov na prírodovedných predmetoch.

 

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Postoje a názory žiakov na školskú geografiu.

Identifikácia miskoncepcií v prírodovednom vzdelávaní a ich vplyv na výučbu geografie.

Identifikácia ´Fake news´ prostredníctvom geografického vzdelávania.

 

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Zisťovanie vzťahu žiakov základnej školy ku geografii a geografickému vzdelávaniu.

Zisťovanie vzťahu žiakov gymnázia ku geografii a geografickému vzdelávaniu.

 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Využitie eseje vo vyučovaní biológie.

 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Esej vo vyučovaní chémie.

Miskoncepcie žiakov v chémii. (téma je zadaná)

 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Vybrané aspekty filozofie výchovy a vzdelávania.

Alternatívne školstvo a jeho vybrané prvky s možnosťou aplikácie na hodinách geografie. (téma je zadaná)