Bakalárske práce

Bakalárske práce na akademický rok 2018/2019


Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

Projekt STEM vo vyučovaní biológie a ďalších prírodovedných predmetov na SŠ.

E- portfólio vo vyučovaní chémie na ZŠ.

 

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce.

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Nové trendy vo vyučovaní školských pokusov z chémie.

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Rozvíjanie kritického myslenia žiakov v prírodovedných predmetoch. (zadaná)

 

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na základnej škole.

Grafy, schémy a diagramy v geografickom vzdelávaní.

Využitie bádateľských metód vo vyučovaní geografie.

Záujem žiakov o školskú geografiu  (vybrané témy geografického vzdelávania).

Geografické myslenie.

 

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Zisťovanie vzťahu žiakov základnej školy k vybraným témam a fenoménom geografického vzdelávania.

Zisťovanie vzťahu žiakov gymnázia k vybraným témam a fenoménom geografického vzdelávania.

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Inovatívne vyučovacie stratégie vo vyučovaní geografie.

Terénne vyučovanie v geografii.

Voľná téma po dohode.

 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Tvorivé učebné úlohy a ich využitie na hodinách biológie. (zadaná)

Prehľad miskoncepcií žiakov základných škôl z oblasti dedičnosť a premenlivosť. (zadaná)

 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Žiacke miskoncepcie v chémii.

Virtuálna realita vo vyučovaní.

 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Vybrané aspekty filozofie výchovy a vzdelávania.