Bakalárske práce

Bakalárske práce na akademický rok 2017/2018

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

Didaktická analýza a hodnotenie aplikácií pre tablety vhodné pre vyučovanie chémie na ZŠ a SŠ.

PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Učiteľ v konfliktných situáciách. (zadaná)

Porovnanie školských reforiem u nás a v zahraničí. (zadaná)

Analýza vzťahu učiteľ – žiak. (zadaná)

Aktuálne riešené typy chemických učebných úloh žiakmi základných škôl a gymnázií. (zadaná)

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na základnej škole.

Grafy, schémy a diagramy v geografickom vzdelávaní.

Aplikácia bádateľských metód vo vyučovaní geografie.

Záujem žiakov o školskú geografiu  (vybrané témy geografického vzdelávania).

Geografické myslenie.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Zisťovanie záujmu žiakov o vybrané témy geografického vzdelávania.

Zisťovanie postojov žiakov ku geografii ako k predmetu integrujúcemu prírodu a spoločnosť.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Environmentálna výchova u nás a v zahraničí v rámci ISCED 2. (zadaná)

Miskoncepcie žiakov vo vlastivede a v geografii na vybraných základných školách. (zadaná)

Bádateľsky orientované vyučovanie prírodovedných predmetov s dôrazom na environmentálnu výchovu. (zadaná)

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Prehľad miskoncepcií žiakov základných škôl na tému GENETIKA u nás a v zahraničí.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Miskoncepcie žiakov ZŠ (SŠ) na tému Kinetika u nás a v zahraničí – štúdie, prípady, zisťovanie. (po dohode možnosť rozpracovať inú tému z chémie)

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Vývin vedeckých predstáv pojmu bunka a mikroorganizmy.

Aktivity na predchádzanie miskoncepcií pojmov bunka a mikroorganizmy.