Deň otvorených dverí PriF UK

Dňa 24.1.2020 sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočnil DOD, v rámci ktorého sme privítali záujemcov o štúdium prírodovedných predmetov. Tí mali možnosť vidieť ako priestory, v ktorých prebieha výučba, tak aj rôzne technológie využiteľné v pedagogickej praxi. Niektoré si dokonca vyskúšali aj na vlastnej koži. 

Prikladáme foto dokumentáciu priebehu.

Budúci mladí vedci v Inkubátore Inovatívnych učiteľov Microsoft

V rámci spolupráce s učiteľmi zo Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava (naša fakultná škola), sme zorganizovali tri mobilné bádateľské cvičenia v IIUM v týždni 10.-14.2.2020.

1. Bádateľské cvičenie na tému: „Vieme čo pijeme?“

Termín: 10.2.2020 od 9.00 – 11.30 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:     2 učitelia  Faďoš a Rybnikárová
              27 žiakov sekunda (7.roč)

Čo sme robili: žiaci mali skúmať aký má vplyv pitie nápojov na naše trávenie. Mali k dispozícii viacero nápojov, ktoré mladí ľudia pijú, ale ja minerálky a čistú vodu. Žiaci mali pripravené tablety, bezdrôtové pH senzory a e-pracovný list pre bádateľskú prácu (kreatívne vzdelávacie, interaktívne prostredie – Spakvue), kde mali zadaný problém, mali si postaviť hypotézu, navrhnúť postup výskumnej práce, realizovať merania, analyzovať výsledky a spracovať záver. Výstupom bol e-protokol, ktorý učiteľ aj žiak môžu spolu analyzovať a hodnotiť a podľa potreby aj upraviť a doplniť. Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.

2. Bádateľské cvičenie na témy: „Kvalita mlieka“ a „Vieme čo pijeme?“

Termín: 11.2.2020 od 9.00 – 13.00 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:   učitelia p. I. Faďoš
           24 žiakov kvinta (9.roč)

Čo sme robili: 1. časť cvičenia bola zameraná na skúmanie kvality mlieka z obchodu.

Žiaci dostali 3 druhy mlieka s rôznym obsahom tuku a jednu neznámu vzorku mlieka, kde mali určiť o aké mlieko sa jedná s akým obsahom tuku. Použili sme najnovšie bezdrôtové meracie zariadenie spektrometer a turbidimeter. Turbidimetria (názov odvodený od zákalu) je metóda založená na meraní straty intenzity svetla prechádzajúceho cez meraný roztok zriedeného mlieka, v dôsledku rozptylového účinku častíc nachádzajúcich sa v ňom (kazeín a tuky). Svetlo prechádza cez filter ( u  prístrojov s LED zdrojom svetla ho netreba), čím vytvára svetlo so známou vlnovou dĺžkou, ktoré sa potom vedie cez kyvetu obsahujúcu roztok. Žiaci si mali zmerať turbiditu známych vzoriek mlieka a vytvoriť si kalibračnú krivku a na základe nameranej hodnoty turbidity neznámej vzorky mlieka mali zistiť z kalibračnej krivky o aký druh mlieka sa jedná.

2. Časť cvičenia sme skúmali opäť či vieme, čo pijeme.

Žiaci si doniesli svoje nápoje, ktoré pijú a skúmali ako tieto nápoje vplývajú na ich trávenie a zdravie. Postup práce bol ako na predchádzajúcom cvičení.
Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.

3. Bádateľské cvičenia na témy: „Dýchanie a Kvasenie“ a „Vieme čo pijeme?“

Termín: 14.2.2020 od 9.00 – 13.00 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:   učitelia  p. I. Faďoš
           22 žiakov kvinta (9.roč)

Čo sme robili:  1. časť cvičenia bola zameraná na „Dýchanie a kvasenie“.

Žiaci mali v softvérovom prostredí Sparkvue riešiť zadaný problém:
Navrhnúť
Rozpracovať
Namerať
Zdôvodniť
Pracovali s CO2 bezdrôtovým senzorom, tabletom, kvasnicami, cukrom a svojím dychom.

2. Časť cvičenia sme skúmali opäť či vieme, čo pijeme.

Žiaci si doniesli svoje nápoje, ktoré pijú a skúmali ako tieto nápoje vplývajú na ich trávenie a zdravie. Postup práce bol ako na predchádzajúcom cvičení.
Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.  Výstupy na web stránke Spojenej školy Tilgnerova: https://tilgnerka.edupage.org/news/#news-2795

ALUMNI stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

Na pôde prírodovedeckej fakulty sa 11. novembra 2019 o 11:00 h v prezentačnom centre AMOS konalo stretnutie s priateľskou diskusiou v rámci alumni klubu osobností s cieľom prehlbovať kooperáciu s úspešnými absolventmi – pedagógmi na stredných školách. 

Inovatívny seminár II/6-7

Inovatívne laboratórne cvičenie pre rozvoj odborných a digitálnych kompetencií

19.11.2019 sa konali dva inovatívne laboratórne cvičenia v Inkubátore inovatívnych učiteľov, ktoré viedli prof. M. Hutta a doc. R. Halko z katedry analytickej chémie na tému: „Mobilné experimenty vo vyučovaní chémie s wireless senzorom spektrometer a kolorimeter. Určenie koncentrácie betanínu v roztoku červenej repy. Kvalita mlieka“. Študentom magisterského štúdia učiteľstva prezentovali analytické metódy spektrometriu a turbidimetriu s využitím wireless senzorov, ktoré sú novinkou na trhu a úplnou novinkou pre experimentálne využitie vo vyučovacom procese.  Pre študentov pripravili dve zaujímavé úlohy: stanovenie betanín v červenej repe a zistenie kvality mlieka.  Študenti získali zaujímavé odborné aj digitálne zručnosti pre inovácie vo vzdelávaní.

Inovatívny seminár II/5

Inovatívne jazykové a digitálne kompetencie

13.11.2019 a 25.11.2019 sa konali dva inovatívne semináre pre študentov bakalárskeho štúdia učiteľstva na tému: „CLIL stratégia vyučovania prírodovedných predmetov v anglickom jazyku s podporou DT“, ktoré pripravila Mgr. Barbara Kordíková z Katedry jazykov na prírodovedeckej fakulte UK. Študenti 1. roč. Bc. učiteľského štúdia získali informácie ale aj praktické zručnosti na základe pripravených úloh, ktoré aktívne riešili o novej stratégii učenia prírodovedných predmetov metódou CLIL. Bola to pre nich úplne nová skúsenosť a uvedomili si, ako je dnes dôležité v globálnej digitálnej spoločnosti rozvíjať si aj jazykové a digitálne zručnosti.
Katedra jazykov pripravila od tohto akademického roku nový voliteľný predmet zameraný na stratégiu CLIL vo vyučovaní prírodovedných predmetov, na ktorý sa už zapísalo niekoľko študentov magisterského štúdia učiteľstva. Inovatívny seminár Mgr. B. Kordíkovej bol veľmi zaujímavý a motivačný pre začínajúcich študentov učiteľstva, aby využili podmienky, ktoré im pripravuje UK pre skvalitnenie a rozšírenie profilu absolventa učiteľstva a jeho uplatenenia v praxi. 

Inovatívny seminár II/3-4

Pre študentov sme pripravili  inovatívne cvičenie ako si vytvoriť jednoduchú edukačnú aplikáciu. Pozvali sme lektorov z FMFI UK A. Hrušeckú a R. Hrušeckého, ktorí pripravili pracovné listy pre aktívne cvičenie „Informatika pre neinformatikov“.

Inovatívne cvičenia sa konali 24.10.2019 a 28.10.2019  v Inkubátore inovatívnych učiteľov.

Inovatívny seminár II

V zimnom semestri pokračujeme na KDPVPP s realizáciou  Inovatívneho semestra II  rámci realizácie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“. V lete 2019 sme technicky dobudovali IIUM o experimentálne sety Pasco wireless senzorov pre predmety Chémia, Biológia, Fyzika, Geografia.

Na inovatívne cvičenie určené pre učiteľov KDPVPP ako aj študentov sme si pozvali učiteľa a zároveň edukačného experta na používanie senzorov vo výučbe z firmy ProfiMedia pána Miroslava Staňeka.

Inovatívne cvičenie sa konalo 16.10.2019 od 9.30 do 13.00 hod v Inkubátore inovatívnych učiteľov.

Inovatívny seminár – na tému: Cloud učebnice – Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií. – 2. 5. 2019
Viedla: Beáta Brestenská

Inovatívne laboratórne cvičenie – na tému:Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. – 30. 4. 2019
Viedli: Beáta Brestenská a Ivana Faďoš

Chemická show 2019

Inovatívny semester I. – Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety – 16.4.2019
viedol  Peter Nižňanský- firma Little Lane
Téma: Slovenský digitálny obsah pre ZŠ (Corinth, LittleLane – chémia, matematika, fyzika..)

Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 11.4.2019
viedol  RNDr. Peter  Farárik – inovatívny učiteľ geografie – Banská Štiavnica
Téma: Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.

Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 26.3.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií.

Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 27.2.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií

Inovatívny semester I.  – Didaktike chémie – 26.2.2019
viedla Zuzana Molčanová – Microsoft kordinátor MIE (Microsoft Inovative Educator)
Téma: Digitálne zručnosti pre vyučovanie v prostredí TEAMS (Office365)

Rozlúčka s Helenkou Hrubiškovou a privítanie nového kolegu Petra Ikhardta

Geografická exkurzia 2018

Chemická show 2018

Vedecký tábor 2017