PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

VŠ učiteľ, odborný asistent

e-mail: tibor.nagy@uniba.sk

telefón: +421 290 142 106 
              +421 260 296 331

miestnosť: CH2-218A

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Pregraduálna príprava učiteľov, výskum orientovaný na aplikácie digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu; tvorba metodík pre výučbu s digitálnymi technológiami; výskum zameraný na identifikáciu žiackych miskoncepcií vo vyučovaní chémie a tvorba učebníc a učebných textov.

Vyučované predmety:

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  Digitálne technológie 2

 ›  Digitálne technológie 3

 ›  Didaktika chémie

 ›  Vyučovanie chémie s podporou DT

 ›  Umenie prezentácie a komunikácie

 ›  Tvorba edukačných webstránok

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty:

KEGA č. 059UK-4/2021* (spoluriešiteľ)
Modernizácia procesu vzdelávania budúcich učiteľov stredných škôl v oblasti genetiky

KEGA č. 044UK-4/2017* (spoluriešiteľ)
Vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami

KEGA č. 021 UK-4/2012 (hlavný riešiteľ)
Digitálne technológie vo vzdelávaní

KEGA č. 3/6241/08 (hlavný riešiteľ)
Umenie prezentácie a komunikácie ako súčasť inovácie obsahu a metód prípravy učiteľov prírodovedných predmetov

Pracovné pozície:

2001 – súčasnosť – odborný asistent, VŠ učiteľ – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina CH2, 84215, Bratislava

1998 – 2001 – interný ašpirant – Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina CH2, 84215, Bratislava

Vzdelanie:

1998 – 2001 – Názov získanej kvalifikácie: PhD – Prif UK

1998 – 2001 – Názov získanej kvalifikácie: PaedDr. – Prif UK

1993 – 1998 – Názov získanej kvalifikácie: Mgr. – Prif UK – štúdium učiteľských kombinácií – Ma-Ch

Jazykové zručnosti:

Anglický, Maďarský: čítanie, písanie

Organizačné zručnosti:

Príprava a realizácia školení pre učiteľov v rámci pôsobenia na metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

Počítačové zručnosti:

ECDL certifikát (2005), školenia v projekte MVP – lektor, balík MS OFFICE + operačný systém – plynulé používanie, práca v operačnom systéme Android, využívanie tabletov a iným prenosných PC.

Umelecké zručnosti:

1. cyklus ĽŠU, hra na klavíri, husle, gitaru

Zoznam publikačnej činnosti