Katedra v roku 2022 pokračuje v aktívnej spolupráci v programe ERASMUS+. Univerzitu Komenského a naše pracovisko si zvolila na dvojmesačnú odbornú stáž v rámci programu ERASMUS+ absolventka učiteľského odboru Science na Univerzite v Trabzone (TRU) v Turecku Yaren Yilmaz.

Pracovňa Yaren Yilmaz u našich doktorandov

Yaren Yilmaz

Science Teaching student     

Na Univerzite v Trabzone študovala  na Fakulte Science Teaching v rokoch 2018 – 2022. Dosiahla titul Bakalára a môže učiť predmet Science na Základnej škole.

Po vzájomnej dohode Univerzít  sa obsah odbornej stáže Yaren Yilmaz zameral na spoznanie slovenského systému vzdelávania a na systém prípravy budúcich učiteľov na Slovensku na Komenského Univerzite. Ďalšou súčasťou programu bolo aj spoznanie histórie a kuľtúry Slovenska.  Yaren Yilmaz  prišla na KDPVPP  17.10.2022 a  svoju stáž ukončila 19.11.2022. Supervízorom jej študijného pobytu bola doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

Program stáže mal:

1. Vzdelávaciu časť na Univerzite Komenského: návšteva 10. prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení na Bc. , Mgr. štúdiu pre budúcich učiteľov, Slečna  Yaren Yilmaz sledovala proces a aktívne diskutovala so študentmi a učiteľmi. Zaujímala sa o profesionálny rozvoj učiteľov prírodovedných predmetov a bola aktívnou ambasádorkou programu ERASMUS+ pre našich študentov. Prezentovala pozitíva a výzvy programu ERASMUS+ a zdôraznila ako je dôležité vyjsť von zo svojej komfortnej zóny, od rodiny, zo školy, zo štátu a spoznávať nové krajiny, získavať nové vedomosti a zručnosti, aj keď to nie je mnohokrát ľahké.

2. Vzdelávaciu časť na základných a stredných školách:

A/ návšteva bilingválnej Spojenej školy Tilgnerova ul. Bratislava (spojená škola) – hodiny angličtiny z Fyziky a  Biológie).

B/ návšteva súkromnej školy Narnia, Beňadická 38 Bratislava – kde mala možnosť vidieť inovatívne a moderné vzdelávanie pre 21. storočie (vzdelávanie bolo v r. Anglický jazyk. Slečna Yaren Yilmaz sledovala proces a aktívne diskutovala so študentmi a učiteľmi o učebných osnovách, vzdelávacích metódach, technológie atď.

3. Pracovné workshopy na katedre – 8 workshopov: (2 – 3 hodiny) s aktívnou diskusiou o vzdelávacom systéme v oboch krajinách, o učebných osnovách pre prírodovedné predmety na
Základnej, strednej a strednej škole o výskumnej práci a možnosti pokračovať v spolupráci v programe ERASMUS+.

4. Zadané pracovné úlohy: Yaren Yilmaz zrealizovala dve prezentácie. Prvú o študijnom programe pre učiteľov na Trabzon University a druhú o svojich osobných skúsenostiach s programom Erasmus+, kde analyzovala pozitívne, negatívne aspekty, výzvy a obmedzenia programu ERASMUS+.

Pozvánka na prezentácie Yaren Yilmaz

5. Výskumná práca: Pani Yaren Yilmaz permanentne spolupracovala so svojou mentorkou B. Brestenskou a ďalšou kolegyňou Križanovou. Podieľala sa na tvorbe databázy výskumných zdrojov zameraných na kognitívne obohatenie vo vzdelávaní.

6. Kultúrna časť: počas stáže sme pripravili návštevu Bratislavského hradu, starého mesta, hradu Devín, Národného múzea, Mestského múzea, Koncert vo filharmónii, a návstevu Medzinárodnej výstavy Dicsovery Cosmos.

7. Športová časť:  Yaren Yilmaz sa aktívne zúčastnila aj Fakultného športového deň 23.09.2022.

Študijný pobyt bol prínosný ako pre Zaren Yilmaz z TRU, tak aj pre naše pracovisko, lebo priniesol nové informácie o štúdiu učiteľstva na TRU a mnohé zaujímavé diskusie. Yaren Yilmaz aktívne splnila plánovaný program študijného pobytu. Dokonca si zabezpečila aj vlastné poznávacie krátke cesty do Prahy, Brna a Viedne.

Zo študijného pobytu vznikla bohatá foto a video dokumentácia. Uvádzame len niekoľko motivačných fotografií. Môžete si pozrieť v Galérii (nižšie).

Prezentácia Yaren Yilmaz v súbore nižšie:

Pridať komentár