Kontaktné údaje: 

PhDr. Michael Fuchs

lektor

Email: michael.fuchs@uniba.sk

Telefón: +421 290 250 739

Miestnosť: CH2-220

Vyučované predmety:

  • Didaktika školských pokusov z biológie 1
  • Didaktika školských pokusov z biológie 2
  • Mobilné prírodovedné vzdelávanie 1
  • Mobilné prírodovedné vzdelávanie 2

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

  • pregraduálna príprava učiteľov v oblasti aplikácie praktických cvičení do vyučovania biológie,
  • pregraduálna príprava učiteľov v oblasti aplikácie digitálnych technológií do vyučovania biológie,
  • tvorba učebníc, učebných textov a metodík

Pracovné pozície:
2020 – doteraz – lektor, PriF UK
2014 – 2020 – učiteľ, základná škola

Vzdelanie:
2009 – 2014 – FF UNIPO, geografia – dejepis
2016 – 2018 – PriF UK, biológia
2017 – 2018 – FF UNIPO, rigorózne konanie v odbore svetové dejiny

Ďalšie informácie:

  • 2019 -2021 – člen predmetovej komisie pre biológiu pri Štátnom pedagogickom ústave
  • od 2021 – člen ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie – Človek a spoločnosť

Externý doktorand

téma dizertačnej práce: Podpora rozvoja prírodovednej gramotnosti prostredníctvom aplikácie edukačných technológií

vedúca práce: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti