Základná škola Láb hľadá učiteľa 2. stupňa

  • Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 1.9. 2022

  • Požiadavky:

– predmety : matematika, chémia, biológia, geografia, výtvarná výchova,
informatika, telesná výchova
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské II. stupňa
-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky:
V zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 uvedeného zákona.
Plat podľa platných taríf pre pedagogických zamestnancov od 915,- Eur (začínajúci učiteľ) a zvýšenie podľa započítanej praxe daného uchádzača.
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – word, excel, internet
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Potrebné doklady:
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti posielajte na mail : zslab@zslab.sk
alebo telefonicky: 0919404333

Základná škola Láb  

Vŕšok 489/20 

900 67 Láb 

+421 919 404 333 

Pridať komentár