Diplomové práce

Diplomové práce na akademický rok 2018/2019

 

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

Didaktické využitie aplikácie Chemický Minecraft vo vyučovaní chémie na ZŠ.

Kreatívna digitálna gramotnosť učiteľa chémie. 

 

PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Bádateľské zručnosti žiakov základnej školy.

Miskoncepcie žiakov o opornej a pohybovej sústave.

Rozvíjanie argumentačných schopností žiakov gymnázia na hodinách biológie. 

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Nové trendy v realizácii školských chemických pokusov z chémie.

Funkcia učebných úloh pri rozvíjaní chápania vybraných chemických pojmov.

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Heuristické prístupy žiakov k spracovávaným poznatkom z chémie. (zadaná)

Vybrané aspekty komunikácie učiteľ – žiak na úrovni ISCED 2 zamerané na možnosti aprobačného predmetu s dôrazom na rozvíjanie kritického myslenia. (zadaná)

Analýza vybraného obsahu v učebniciach geografie a podpora jeho zvládnutia žiakmi prostredníctvom pracovných listov. (konzultant didaktik geografie) (zadaná)

 

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Účinnosť geografického vzdelávania.

Tvorba a využitie didaktických testov v geografickom vzdelávaní.

Mobilné vzdelávanie v geografii.

 

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Netradičné motivačné a aktivizačné metódy vo vyučovaní geografie.

Možnosti identifikácie a eliminácie miskoncepcií vo vybraných témach geografického vzdelávania.

Problémovo orientované témy geografického vzdelávania.

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Návrh a realizácia terénneho vyučovania vo vybranej lokalite.

Tvorba inovatívnej metodiky pre vybraný tematický celok učiva geografie na ZŠ.

Tvorba inovatívnej metodiky pre vybraný tematický celok učiva geografie na SŠ.

Voľná téma po dohode.

 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Využitie didaktickej hry pri sprístupňovaní vybraných tém z biológie. (zadaná)

Rozvíjanie kritického myslenia na hodinách biológie u maturantov.

 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Esej v práci učiteľa chémie. (zadaná)

Vplyv chemických experimentov na vzťah žiakov k chémii. (zadaná)

 

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Identifikácia miskoncepcií konceptu „Civilizačné ochorenia“ a návrh aktivít na ich elimináciu u žiakov gymnázia.

Identifikácia miskoncepcií konceptu „Bunka“ a návrh aktivít na ich elimináciu u žiakov gymnázia.

 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Filozofia výchovy a vzdelávania (vybrané aspekty).

Koncepcia človeka a jej význam pre edukačný proces.