Diplomové práce

Diplomové práce na akademický rok 2017/2018

 Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

STEM vo výučbe chémie na ZŠ.

STEM vo výučbe na SŠ.

 PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Konštrukcia učebného materiálu o trávení a vstrebávaní živín pre základnú školu.

Didaktická rekonštrukcia konceptu vylučovanie na základnej škole.

 PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

IBSE vo vyučovaní na základnej škole. (zadaná)

Didaktická rekonštrukcia vybraného tematického celku na ZŠ.

Miskoncepcie vo vyučovaní na gymnáziu vo vybranej téme.

 Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Návrhy a realizácia vybraných vyučovacích metód pedagogiky M. Montessoriovej vo vyučovaní biológie a chémie na úrovni ISCED 2 a 3A. (zadaná)

Vyučovanie prírodovedných predmetov u detí s autizmom. (zadaná)

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Geografické myslenie.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na strednej škole.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na základnej škole.

Využitie bádateľských metód vo vyučovaní geografie.

Geopriestorové technológie a ich vplyv na výučbu geografie.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Predsudky, stereotypy, národné vlastnosti: rozšírenie uvedených javov medzi mladými ľuďmi ako jedno z východísk geografického vzdelávania.

Možnosti využitia bežného textu v médiách pre rozvíjanie schopnosti kritického myslenia v rámci geografického vzdelávania.

Prostriedky využívania resp. eliminácie miskoncepcií vo vybraných témach geografického vzdelávania.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Tvorba metodík a ich overenie v praxi k vybranému učivu geografie.

Návrh a realizácia terénneho vyučovania vo vybranej lokalite.

Tvorba metodických materiálov a ich overenie v praxi k vybraným náučným chodníkom.

Voľná téma – po dohode.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Rozvoj kritického myslenia u žiakov gymnázia pri sprístupňovaní vybraných tém z genetiky.

Identifikácia miskoncepcií vybraných tém z genetiky na gymnáziu a návrh aktivít na predchádzanie ich vzniku.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Využitie didaktických trojúrovňových testov v chémii.

Voľná téma – po dohode.

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Identifikácia miskoncepcií konceptu „Nervová sústava“ a návrh aktivít na ich elimináciu.

Identifikácia miskoncepcií konceptu „Hormonálna sústava“ a návrh aktivít na ich elimináciu.