Diplomové práce

Diplomové práce na akademický rok 2019/2020

 

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

´Fake news´ a vyučovanie biológie.

Alternatívne koncepcie žiakov gymnázia o imunite.

Genetická gramotnosť študentov gymnázií.

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Úroveň prírodovednej gramotnosti na ZŠ.

Nové trendy v realizácii školských pokusov na ZŠ a gymnáziách.

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Rozvíjanie kooperácie žiakov na vyučovaní prírodovedných predmetov.

 

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Klíma triedy a školská úspešnosť žiakov stredných škôl vo vyučovaní geografie.

Klíma triedy a školská úspešnosť žiakov stredných škôl vo vyučovaní biológie.

Klíma triedy a školská úspešnosť žiakov stredných škôl vo vyučovaní chémie.

 

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Školská geografia a jej inovácie.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na základnej škole.

Efekty aplikácie digitálnych technológií v školskej geografii.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

Školský dvor ako priestor pre výučbu geografie.

Umenie v geografii a geografia v umení.

 

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Identifikácia a eliminácia žiackych miskoncepcií týkajúcich sa polárnych oblastí Zeme.

Identifikácia a eliminácia žiackych miskoncepcií týkajúcich sa Slnka, Mesiaca a vesmíru.

Problémovo orientované témy geografického vzdelávania.

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Aktivizácia žiakov vo vyučovaní geografie na vybraných témach učiva na základnej škole.

Aktivizácia žiakov vo vyučovaní geografie na vybraných témach učiva na strednej škole.

Modelové hodiny geografie s dôrazom na aktivity žiakov.

Návrh vyučovacích hodín geografie k vybranému učivu (napríklad Biómy Zeme, geografia Afriky apod.) s dôrazom na učebné štýly žiakov.

Modelové hodiny geografie s dôrazom na učebné štýly.

 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Filozofia výchovy a vzdelávania (vybrané aspekty).

Koncepcia človeka a jej význam pre edukačný proces.